Platforma pro digitální nabídky
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Website Terms & Conditions of Use

Digital Products Terms of Use

Digital Offers Platform

Poslední aktualizace: 21. února 2024

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK

1.1 Tyto podmínky používání (dále jen „podmínky“ nebo „smlouva“) upravují způsob, jakým vy (dále jen „vy“ nebo „uživatel“) používáte platformu poskytující digitální nabídky a pobídky (jak je definováno níže) a přijímáte služby (jak je definováno níže) od společností Reed Exhibitions Limited, Reed Exhibitions, divize společnosti RELX Inc. nebo globálních přidružených společností (dále jen „RX“). Jak je dále popsáno níže, platforma a služby jsou poskytovány v souladu s těmito podmínkami pomocí vlastní platformy společnosti RX pro automatizaci eventového marketingu a digitální pobídky, pracovně nazvané „nabídky“, která může být také označována jako „Colleqt“ nebo „Colleqt Offers“, jak je níže definován pojem platforma. Registrací, získáním přístupu a/nebo používáním platformy a/nebo jakékoli části služeb, včetně kliknutí na tlačítko „Vyzvednout“, „Vyzvednout nabídku“ nebo podobné tlačítko (dále jen „používání“ nebo „přístup“), souhlasíte s těmito podmínkami a „Podmínkami používání“, které jsou k dispozici na webových stránkách dané události.  Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte platformu ani služby používat. Vaše právo získat přístup na platformu a/nebo ke službám je výslovně podmíněno vaším souhlasem s těmito podmínkami a jejich dodržováním.

1.2 Tyto podmínky nelze upravovat ani měnit bez výslovného písemného souhlasu společnosti RX.

1.3 Pokud tyto podmínky porušíte, společnost RX může bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení váš přístup zrušit nebo pozastavit.

1.4 Souhlasíte s tím, že společnost RX může kdykoli změnit jakoukoli část platformy a/nebo služeb, včetně jejich obsahu, nebo z jakéhokoli důvodu platformu a/nebo služby nebo jejich část ukončit, a to na základě předchozího upozornění, avšak bez další odpovědnosti. V případech, kdy inzerentovi již byly aktivovány služby RX v souvislosti s konkrétní událostí, společnost RX významně nesníží funkčnost platformy ani služby pro daného inzerenta. 

1.5 Přijetím těchto podmínek a/nebo přístupem k platformě a/nebo službám prohlašujete, že jste způsobilí uzavřít závaznou smlouvu se společností RX a že jste dosáhli věku alespoň 18 let nebo plnoletosti podle platných právních předpisů, podle toho, který věk je vyšší. K platformě a/nebo službám nesmíte přistupovat a tyto podmínky nesmíte přijmout, pokud jste osobou, které je zakázáno přijímat služby podle zákonů země, ve které máte bydliště nebo ze které k platformě a/nebo službám přistupujete.

2. DEFINICE

Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, budou mít níže uvedené pojmy použité v těchto podmínkách tento význam:

2.1 „Inzerentem se rozumí inzerent nebo – jak se používá na platformě – „vystavovatel“, který nabízí zboží a/nebo služby účastníkům prostřednictvím platformy.

2.2 „Údaji inzerenta“ se rozumí osobní údaje, záznamy, soubory, reporty a další údaje týkající se inzerentů nebo jejich zástupců, které společnost RX obdrží, uchovává nebo používá v souvislosti s platformou nebo službami.

2.3 „Účastníkem“ se rozumí registrovaný účastník prezenční nebo virtuální události společnosti RX (dále jen „událost“), který dosáhl věku alespoň 18 let nebo plnoletosti podle platných právních předpisů, podle toho, který věk je vyšší, a který má přístup na platformu a/nebo oprávnění ji používat.

2.4 „Údaji o účastnících“ se rozumí veškeré osobní údaje, záznamy, soubory, reporty a další údaje týkající se účastníků, které jsou přijaty, používány nebo uchovávány v souvislosti s platformou a/nebo službami poskytovanými podle těchto podmínek (jiné než neidentifikované a/nebo souhrnné informace).

2.5 „Duševním vlastnictvím“ se rozumí veškerý majetek, ať už ve formě vzorů, receptur, postupů, metod, přístrojů, nápadů, vynálezů, výtvorů, vylepšení, autorských děl a jiných podobných materiálů, ať už podléhá ochraně na základě patentu, ochranné známky, práv k databázím, práv k vzorům, morálních práv, doménových názvů, obchodních značek a obchodních názvů, know-how, autorského práva nebo práva obchodního tajemství a/nebo jakéhokoli jiného zákonného ustanovení nebo obyčejového práva, a to po celém světě.

2.6 „Informace chráněné vlastnickými právy“ jsou definovány v bodě ‎8 těchto podmínek.

2.7 „Platformou“ se rozumí platforma, kterou vlastní a spravuje společnost RX a která umožňuje event marketingovou automatizaci, digitální nabídky a distribuci digitálního obsahu účastníkům.

2.8 „Službami“ se rozumí distribuce obsahu účastníkům prostřednictvím platformy, včetně používání platformy a/nebo přístupu k ní a/nebo umožnění účastníkům používat platformu a veškeré další služby poskytované společností RX podle těchto podmínek a/nebo k nim přistupovat.   

2.9 „Aktualizacemi“ se rozumí veškeré opravy chyb, patche, korekce, údržbová vydání, drobná vydání, upgrady, nové verze a/nebo jiná vylepšení a/nebo úpravy vytvořené, vydané nebo zpřístupněné společností RX v souvislosti s platformou. Každá aktualizace zpřístupněná podle těchto podmínek tvoří součást platformy a je za součást platformy považována.

3. LICENCE K PLATFORMĚ

3.1 Udělení licence. S výhradou všech ostatních ustanovení těchto podmínek a informací obsažených v objednávkovém formuláři nebo smlouvě uzavřené mezi inzerentem a společností RX nebo v podmínkách účasti účastníků, u nichž se má za to, že jsou k nim tyto podmínky připojeny, a jejichž nedílnou součástí tyto podmínky jsou (dále jen „objednávka“), tímto společnost RX uděluje nepřevoditelnou, nevýhradní licenci na dobu platnosti těchto podmínek opravňující i) k přístupu na platformu v souladu s těmito podmínkami a ii) pokud jste inzerent, k předkládání nabídek inzerentů prostřednictvím platformy účastníkům, a to vše s výhradou níže uvedených omezení. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a jakýmikoli podmínkami obsaženými v objednávce platí tyto podmínky.

3.2 Omezení licence. S výjimkou toho, co je uvedeno v bodě 3.1ii(b) nebo výslovně dohodnuto jinde v těchto podmínkách, nesmíte i) platformu, a to vcelku ani zčásti, upravovat, ani vytvářet jakákoli její odvozená díla, včetně překladu či lokalizace; ii) platformu dále distribuovat, zatěžovat, prodávat, pronajímat, poskytovat na leasing, poskytovat formou sublicence ani používat formou timesharingu nebo v rámci poskytování služeb správy údajů, ani nesmíte jiným způsobem převést práva k platformě ani žádné její části; iii) zkopírovat platformu, a to vcelku ani zčásti; ani iv) odstranit jakákoli upozornění na ochranné známky, loga, autorská práva nebo jiná vlastnická práva, vysvětlivky, symboly ani štítky na platformě.

3.3 Používání platformy. Souhlasíte s tím, že budete platformu používat v souladu se všemi platnými právními předpisy a nebudete ji používat k jiným účelům, než ke kterým je určena, a to vše v souladu s těmito podmínkami, zejména v souladu s i) platnými zákony o ochraně osobních údajů a soukromí; a ii) platnými zákony zajišťujícími ochranu proti spamu a nevyžádaným zprávám.

4. Údaje týkající se účtu

4.1 Abyste mohli služby používat, můžete být vyzváni k přihlášení pomocí příslušných údajů. Pokud si pro přístup ke službám musíte vytvořit účet (dále jen „účet“), můžete být vyzváni k zadání hesla (dále jen „přihlašovací údaje“). Níže uvedená pravidla upravují zabezpečení účtu a přihlašovacích údajů. Pro účely těchto podmínek zahrnují odkazy na účet a přihlašovací údaje jakýkoli účet a údaje týkající se účtu, včetně uživatelských jmen, e-mailů, hesel nebo bezpečnostních otázek, ať už byly vytvořeny za účelem používání služeb, nebo ne, které se používají k přístupu ke službám:

(i) Svůj účet ani přihlašovací údaje nesmíte sdílet ani nikomu jinému umožnit přístup k vašemu účtu, ani nesmíte učinit nic jiného, co by mohlo ohrozit bezpečnost vašeho účtu

(ii) V případě, že se dozvíte o narušení bezpečnosti nebo máte důvodné podezření na takové narušení, zejména v případě ztráty, krádeže nebo neoprávněného zveřejnění vašich přihlašovacích údajů nebo neoprávněného přístupu k vašemu účtu, musíte věc neprodleně oznámit společnosti RX a své přihlašovací údaje změnit.

(iii) Máte výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů a nesete odpovědnost za veškeré použití vašich přihlašovacích údajů, včetně nákupů.

(iv) S výhradou výše uvedeného bodu iii) nesete odpovědnost za vše, k čemu dojde prostřednictvím vašeho účtu, ať už jste takové kroky provedli vy, nebo ne. Aby se předešlo pochybnostem, platí, že mezi takové kroky patří také kroky třetích stran. Berete proto na vědomí, že váš účet může být zrušen, pokud jej někdo jiný použije k provedení jakékoli činnosti, která je v rozporu s těmito podmínkami nebo je jinak nepatřičná či nezákonná.   

(v) Přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli neoprávněné používání služeb prostřednictvím vašeho účtu, a to jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která má podle ustanovení těchto podmínek a/nebo podle platných právních předpisů zakázáno přijmout tyto podmínky a/nebo být příjemcem služeb.

(vi) Společnost RX si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit nebo odebrat jakékoli uživatelské jméno, a to zejména v případech, kdy třetí strana tvrdí, že dané uživatelské jméno porušuje její práva.

4.2 Tímto souhlasíte s tím, že společnosti RX poskytnete přesné a úplné informace a že v případě změny je neprodleně aktualizujete. Prohlašujete a zaručujete, že máte plné právo a oprávnění poskytnout společnosti RX výše uvedené informace, a to zejména případný souhlas třetí strany (v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy).

5. OBSAH

5.1 Platforma. Platforma umožňuje nabízet a distribuovat obsah účastníkům a monitorovat jej (dále jen „obsah“). Veškerý obsah zpřístupněný prostřednictvím platformy je buď: i) obsah, který zpřístupnila společnost RX nebo její partneři, a/nebo ii) obsah, který zpřístupnili inzerenti.  Společnost RX má právo nejprve schválit všechny inzerenty, kteří propagují nabídky účastníkům prostřednictvím platformy.

5.2 Povinnosti inzerenta: Údaje a obsah inzerenta.

(i) Vy, jakožto inzerent, nesete plnou odpovědnost za veškeré údaje inzerenta, jakož i za informace, údaje, texty, zprávy, odkazy, grafiky, videa, doporučení, oznámení, nabídky, propagační materiály nebo jiné materiály, které jste prostřednictvím platformy zpřístupnili (souhrnně dále jen „obsah inzerenta“ a každá položka vašeho obsahu inzerenta dále jen „nabídka inzerenta“). Aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, zavazujete se tímto, že budete svůj obsah inzerenta zpřístupněný prostřednictvím platformy kontrolovat v souladu se standardy obvyklými v oboru.

(ii) Nesete výhradní odpovědnost za doplňování, upravování a aktualizaci svého obsahu inzerenta.

(iii) Tímto udělujete společnosti RX na dobu platnosti těchto podmínek nevýhradní, bezplatné, celosvětově platné právo a licenci k následujícím úkonům v rozsahu nezbytném k poskytování služeb v souladu s těmito podmínkami: a) digitalizovat, převádět, instalovat, nahrávat, vybírat, objednávat, uspořádávat, sestavovat, kombinovat, synchronizovat, používat, reprodukovat, ukládat, zpracovávat, načítat, přenášet, distribuovat, zveřejňovat, veřejně vystavovat a veřejně předvádět svůj obsah inzerenta a hypertextově na něj odkazovat; a/nebo b) vytvářet archivní nebo záložní kopie svého obsahu inzerenta.

(iv) S výjimkou výše výslovně udělených práv společnost RX nezískává žádná práva k vašemu obsahu inzerenta, váš obsah inzerenta nekontroluje, nečiní si nárok na jeho vlastnictví a jako taková nezaručuje přesnost, integritu ani kvalitu vašeho obsahu inzerenta.

(v) Společnost RX v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za váš obsah inzerenta, vaše nabídky inzerenta ani za žádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu způsobenou účastníkovi, vám či jakékoli třetí straně v důsledku vašeho obsahu inzerenta a/nebo vaší nabídky inzerenta zpřístupněné prostřednictvím služeb. Aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, tímto je dohodnuto, že jste povinni mít uloženou kopii veškerého obsahu inzerenta zpřístupněného prostřednictvím služeb.

(vi) Společnost RX si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit váš obsah inzerenta, o kterém se dozví a zjistí, že je škodlivý, urážlivý nebo jinak porušuje tyto podmínky a/nebo platné právní předpisy. Společnost RX může také odstranit jakoukoli část vašeho obsahu inzerenta, která je nepřesná nebo obsahuje neoprávněně zveřejněné informace nebo osobní údaje. Porušení těchto omezení (souhrnně dále jen „omezení“) může rovněž vést ke zrušení a/nebo pozastavení vašeho účtu s tím, že vám zůstane zachována možnost přístupu k obsahu inzerenta. Tato omezení se vztahují na veškerý obsah poskytovaný pro účely služeb nebo jejich prostřednictvím, zejména na textové zprávy, webové stránky zpřístupněné prostřednictvím platformy, e-mailové zprávy, příspěvky v diskusních skupinách, chat a/nebo osobní účty.

(vii) Prostřednictvím platformy nesmíte zpřístupnit žádný obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany nebo který je obscénní, jakýmkoli způsobem způsobuje újmu nezletilým osobám, obsahuje dětskou pornografii, je hanlivý, rasistický, pomlouvačný, nadměrně násilný a/nebo obtěžující.

(viii) Služby nesmíte žádným způsobem používat k nahrávání, zveřejňování, zasílání e-mailů nebo jinému zpřístupňování nevyžádané nebo nepovolené reklamy, propagačních materiálů, nevyžádané pošty, řetězových dopisů, spamu nebo jiných forem nevyžádané komunikace, s výjimkou případů výslovně povolených platnými právními předpisy.

(ix) Obsah inzerenta ani platformu nesmíte používat jako pseudonymní zpáteční e-mailovou adresu či telefonní číslo pro jakoukoli komunikaci, kterou posíláte z jiného místa nebo prostřednictvím jiné služby, a při používání služeb se nesmíte vydávat za jinou osobu.

(x) Prostřednictvím služeb nesmíte nahrávat, zveřejňovat ani jinak přenášet žádné materiály, které obsahují softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení.

(xi) Platformu nesmíte používat ani k žádné jiné nezákonné činnosti, která není v jiné souvislosti zmíněna výše. Aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, nesmíte platformu používat pro tyto účely:

(a) úmyslné nebo neúmyslné porušování platných místních, federálních, státních, národních nebo mezinárodních zákonů nebo jakýchkoli předpisů, které mají sílu zákona;

(b) vydávání se za jakoukoli fyzickou či právnickou osobu, zejména za pracovníka společnosti RX, nebo nepravdivé uvádění či jiné zkreslování vašeho vztahu k určité fyzické či právnické osobě;

(c) falšování záhlaví nebo jiná manipulace s identifikátory s cílem zamaskovat původ vašeho obsahu inzerenta přenášeného prostřednictvím platformy, nebo vytváření skrytých stránek či obrázků;

(d) nahrávání, zveřejňování nebo jiná forma přenášení jakéhokoli obsahu, který nemáte právo veřejně přenášet ze zákona ani na základě smluvních či fiduciárních vztahů.

(xii) Společnost RX není povinna provádět předběžnou kontrolu obsahu inzerenta. Aniž by tím však byla dotčena jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek, platí, že společnost RX a jí určené osoby mají právo (nikoli však povinnost) podle vlastního uvážení zablokovat nebo omezit přístup k jakékoli části vašeho obsahu inzerenta, který je dostupný prostřednictvím platformy a který porušuje tyto podmínky a/nebo platné právní předpisy, omezit dostupnost takového obsahu nebo jej zakázat. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, platí, že společnost RX a jí určené osoby mohou zakázat jakoukoli část vašeho obsahu inzerenta, která porušuje tyto podmínky nebo platné zákony, omezit k takovému obsahu inzerenta přístup nebo jeho dostupnost. Jste povinni posoudit použití vašeho obsahu inzerenta, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a ochrany autorských práv, a případné spoléhání se na přesnost, integritu, kvalitu nebo užitečnost vašeho obsahu inzerenta, a nést veškerá rizika s tím spojená.

(xiii) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost RX může i) přistupovat k jakékoli části vašeho obsahu inzerenta a uchovávat či zveřejnit jej, a to zejména v případě, že k tomu bude povinna podle platných právních předpisů nebo pokud bude přesvědčena, že jeho zveřejnění je nezbytné k vymáhání těchto podmínek; ii) reagovat na tvrzení, že váš obsah inzerenta porušuje práva třetí strany; a iii) chránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti RX, jejích uživatelů, včetně účastníků, a/nebo veřejnosti.

6. Používání platformy účastníky

6.1 Vy, jakožto účastník, můžete prostřednictvím platformy přistupovat k obsahu inzerentů a nabídkám inzerentů a vyzvedávat nabídky a údaje o tom, jak je využít. Přístup k platformě mají pouze účastníci. Pokud na platformu získá přístup osoba, která nesplňuje definici „účastníka“, bude přístup této osoby na platformu považován za porušení těchto podmínek používání a vyhrazujeme si právo takovým uživatelům trvale nebo dočasně zakázat přístup k platformě, a to podle našeho vlastního uvážení.

6.2 Aby účastník mohl nabídku inzerenta vyzvednout, musí poskytnout buď a) e-mailovou adresu použitou při registraci na událost (dále jen „registrovaný e-mail“), nebo b) jinou e-mailovou adresu účastníka (dále jen „jiný e-mail pro účely nabídky“), a souhlas s těmito podmínkami, což zahrnuje přijetí podmínky, že v případě, že účastník poskytne svůj registrovaný e-mail, budou s inzerentem sdíleny registrační údaje účastníka, zejména registrovaný e-mail, resp. v případě, že účastník poskytne jiný e-mail pro účely nabídky, bude s inzerentem sdílen tento jiný e-mail pro účely nabídky.

6.3 Veškerá ujednaní týkající se obsahu inzerenta, nabídek inzerenta, zboží a služeb požadovaných nebo vyzvednutých od inzerenta, zejména podmínky využití nabídky, záruky, garance, údržba a dodání či poskytnutí, jsou výhradně záležitostí mezi vámi a inzerentem. Společnost RX neposkytuje žádné záruky ani nečiní žádná prohlášení ohledně obsahu inzerenta, nabídek inzerenta, zboží ani služeb poskytovaných inzerentem. Společnost RX není stranou takových transakcí a ani by neměla být za jejich stranu považována, ať už v souvislosti s platformou a službami obdržela nějakou formu výnosu nebo jiné odměny či nikoli. Souhlasíte s tím, že společnost RX nenese odpovědnost za žádné náklady ani škody vyplývající z takových transakcí, ať už přímo či nepřímo. Společnost RX neodpovídá za kontrolu či hodnocení obsahu inzerenta, nabídek inzerentů, zboží či služeb žádného z těchto podniků nebo jednotlivců a neručí za ně. Společnost RX nepřebírá žádnou odpovědnost za jednání, produkty ani obsah těchto ani žádných jiných třetích stran. Doporučujeme vám si pečlivě přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů a další podmínky používání a uplatnění související s nabídkami inzerentů. Pokud bude nabídka inzerenta z jakéhokoli důvodu zrušena, nebude možné ji uplatnit nebo nebude splňovat vaše očekávání, musíte kontaktovat inzerenta a nápravu si můžete v souvislosti s nabídkou inzerenta sjednat pouze u inzerenta, nikoli u společnosti RX. Společnost RX neodpovídá za pravdivost ani přesnost obsahu inzerenta či nabídek inzerentů uvedených inzerenty ani za schopnost inzerenta provést nebo dokončit transakci. Nehledě na výše uvedené platí, že nám můžete nepatřičné chování inzerentů a/nebo třetích stran v souvislosti s platformou nebo jakýmikoli službami nahlásit a my můžeme podle vlastního uvážení stížnost prošetřit a přijmout opatření.

7. Duševní vlastnictví

7.1 Je poskytována licence k užívání platformy, avšak nejedná se o její prodej. Platforma je chráněna autorským právem, dalšími zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními smlouvami. Platforma, včetně její struktury, organizace a kódu, představuje cenné obchodní tajemství společnosti RX a jejích dodavatelů. Veškerá práva i) k platformě, včetně všech kopií dokumentace, která může být součástí platformy nebo může být poskytnuta v souvislosti s ní; ii) ke všem hlášením nebo analýzám vypracovaným společností RX v souvislosti s používáním platformy; a iii) k veškerému know-how nebo duševnímu vlastnictví obsaženému ve výše uvedeném nebo s výše uvedeným souvisejícímu jsou ve vlastnictví společnosti RX a/nebo jejích dodavatelů a zůstávají jim. Společnost RX má veškerá práva k případným úpravám změnám designu a vylepšením platformy, které navrhnete vy nebo jakákoli jiná strana, aniž by za to musela platit jakoukoli odměnu.

7.2 S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách společnost RX neuděluje žádné výslovné ani předpokládané licence. Veškerá práva, která nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost RX.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JSOU PLATFORMA A SLUŽBY POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, A SPOLEČNOST RX VYLUČUJE JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST RX NEZARUČUJE, ŽE PLATFORMA A/NEBO SLUŽBY BUDOU BEZ ZÁVAD, ŽE BUDOU IDENTIFIKOVÁNA ZRANITELNÁ MÍSTA ANI ŽE POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY BUDE BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB. SPOLEČNOST RX NEODPOVÍDÁ A NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ HARDWARE, SOFTWARE NEBO JINOU POLOŽKU ČI SLUŽBU POSKYTOVANOU JINOU FYZICKOU ČI PRÁVNICKOU OSOBOU NEŽ SPOLEČNOSTÍ RX. S VÝJIMKOU ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NESETE VEŠKERÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU NA PLATFORMU, JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JEJÍHO VÝKONU NEBO SOUVISEJÍCÍ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONEM A PŘESNOSTÍ PLATFORMY. ANIŽ BY TÍM BYLA OMEZENA OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO, BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST RX NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI GARANCI BEZPEČNOSTI PLATFORMY ANI KOMUNIKACE USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY A PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S JEJÍ BEZPEČNOSTÍ A PŘÍSLUŠNOU KOMUNIKACÍ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDOU SPOLEČNOST RX ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE (ZEJMÉNA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, NEDBALOSTI ANI OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI) ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA ZA NÁHRADU ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU DAT, NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, SLUŽEB NEBO TECHNOLOGIÍ) VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDMĚTU TĚCHTO PODMÍNEK NEBO JAKÉKOLI SOUVISEJÍCÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UZAVŘENÉ MEZI STRANAMI NEBO JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI INZERENTEM A ÚČASTNÍKEM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST RX BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI RX ZA ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK NEBO JAKÉKOLI SOUVISEJÍCÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UZAVŘENÉ MEZI STRANAMI NEBO JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI INZERENTEM A ÚČASTNÍKEM OMEZENA NA ČÁSTKU VE VÝŠI 250 USD („LIMIT ODPOVĚDNOSTI“).

S případnými dotazy týkajícími se těchto podmínek nebo jakékoli jiné záležitosti související se společností RX, platformou nebo službami se obraťte na společnost RX prostřednictvím webových stránek události.

Všechna práva vyhrazena, Reed Exhibitions Limited 2024; Reed Exhibitions, divize RELX Inc. Verze z 21. února 2024