Platform voor digitale aanbiedingen
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Website Terms & Conditions of Use

Digital Products Terms of Use

Digital Offers Platform

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2024

1. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden" of de "Overeenkomst") zijn van toepassing op uw (hierna "u" of de "Gebruiker") gebruik van het Platform dat digitale aanbiedingen en stimulansen biedt (zoals hieronder gedefinieerd) en de ontvangst van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) van Reed Exhibitions Limited, Reed Exhibitions, een divisie van RELX Inc. of de gelieerde ondernemingen wereldwijd ("RX"). Zoals hieronder nader beschreven, worden het Platform en de Diensten geleverd conform deze Voorwaarden met behulp van het eigen platform voor automatisering van evenementmarketing en digitale stimulansen van RX, vooralsnog onder de titel "Aanbiedingen", die ook wel "Colleqt" of "Colleqt aanbiedingen" kunnen worden genoemd, zoals hieronder gedefinieerd. Door u aan te melden voor, toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van het Platform en/of enig onderdeel van de Diensten, inclusief klikken op de knop "Collect", "Collect it" of een vergelijkbare knop (hierna "gebruik" of "toegang" genoemd), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de "Gebruiksvoorwaarden" die beschikbaar zijn op de website van het evenement.  Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, hebt u geen toegang tot het Platform en/of de Diensten. Uw recht op toegang tot het Platform en/of de Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van uw instemming met en naleving van deze Voorwaarden.

1.2 Deze Voorwaarden mogen niet worden herzien of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RX.

1.3 Als u deze Voorwaarden schendt, kan RX de toegang zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken beëindigen of opschorten.

1.4 U gaat ermee akkoord dat RX enig deel van het Platform en/of de Diensten, inclusief de content ervan, op elk moment kan wijzigen of het Platform en/of de Diensten of enig deel daarvan, om welke reden dan ook, kan stopzetten na voorafgaande kennisgeving aan u, maar zonder verdere aansprakelijkheid. Hierbij geldt dat RX de functionaliteit van het Platform of de Dienst voor een Adverteerder niet wezenlijk zal beperken indien RX-diensten al voor deze Adverteerder waren geactiveerd met betrekking tot een specifiek evenement. 

1.5 Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en/of door toegang te krijgen tot het Platform en/of de Diensten, verklaart u dat u in staat bent een bindend contract aan te gaan met RX en ten minste 18 jaar oud bent, of de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid volgens het toepasselijke recht hebt, indien dit hoger is. U hebt geen toegang tot het Platform en/of de Diensten en mag deze Voorwaarden niet accepteren als u op grond van de wetgeving van het land waar u woont of vanwaar u toegang hebt tot het Platform en/of Diensten een persoon bent die de Diensten niet mag ontvangen.

2. DEFINITIES

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, hebben termen met een hoofdletter die in deze Voorwaarden worden gebruikt de volgende betekenis:

2.1 "Adverteerder" betekent een adverteerder of, zoals gebruikt op het Platform, "Exposant", die via het Platform goederen en/of diensten aanbiedt aan Deelnemers.

2.2 "Gegevens van Adverteerder" betekent persoonlijke informatie, dossiers, bestanden, rapporten en andere gegevens met betrekking tot Adverteerders of hun vertegenwoordigers die worden ontvangen, opgeslagen of gebruikt door RX met betrekking tot het Platform of de Diensten.

2.3 "Deelnemer" betekent een geregistreerde deelnemer aan een persoonlijk of virtueel RX-evenement (beide een "evenement"), die ten minste 18 jaar is of volgens het toepasselijke recht de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid heeft, indien deze hoger is, met toegang en/of toestemming om het Platform te gebruiken.

2.4 "Gegevens van Deelnemer" betekent alle persoonlijke informatie, dossiers, bestanden, rapporten en andere gegevens met betrekking tot Deelnemers die worden ontvangen, gebruikt of opgeslagen in verband met het Platform en/of de Diensten die hieronder worden geleverd (anders dan niet-geïdentificeerde en/of samengevoegde informatie).

2.5 "Intellectueel eigendom" betekent alle eigendom, hetzij in de vorm van modellen, formules, procedures, methoden, apparaten, ideeën, uitvindingen, creaties, verbeteringen, werken van auteurschap en ander soortgelijk materiaal, al dan niet vallend onder bescherming onder octrooi, handelsmerk, databaserechten, ontwerprechten, morele rechten, domeinnamen, merk- en bedrijfsnamen, knowhow, auteursrecht of handelsgeheim en/of enige andere wettelijke bepaling of theorie van gewoonterecht wereldwijd.

2.6 "Bedrijfseigen informatie" zoals gedefinieerd in paragraaf ‎8 hierin.

2.7 "Platform" betekent het Platform dat eigendom is van en beheerd wordt door RX en dat bedoeld is voor automatisering van evenementmarketing, digitale evenementaanbiedingen en distributie van digitale content aan Deelnemers.

2.8 "Diensten" betekent de distributie van content aan Deelnemers via het Platform, inclusief het gebruik van en/of toegang tot het Platform en/of het toestaan dat Deelnemers gebruikmaken van en/of toegang krijgen tot het Platform en eventuele andere diensten die RX hieronder levert.   

2.9 "Updates" betekenen alle bugfixes, patches, foutcorrecties, onderhoudsreleases, kleine releases, upgrades, nieuwe versies en/of andere verbeteringen en/of wijzigingen die zijn ontwikkeld, uitgegeven of vrijgegeven door RX met betrekking tot het Platform. Elke op grond van deze Overeenkomst beschikbaar gestelde Update vormt en wordt geacht deel uit te maken van het Platform.

3. PLATFORMLICENTIE

3.1 Verlening van licentie. Met inachtneming van alle andere voorwaarden in dit document en zoals opgenomen in een bestelformulier of overeenkomst tussen Adverteerder en RX, of deelnamevoorwaarden van Deelnemer, waaraan deze Voorwaarden als bijgevoegd worden beschouwd en waarvan deze Voorwaarden een integraal onderdeel vormen (de "Bestelling"), verleent RX hierbij voor de duur van deze Overeenkomst een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor (i) toegang tot het Platform in overeenstemming met deze Voorwaarden; en (II) als u een Adverteerder bent, het presenteren van Aanbiedingen via het Platform aan Deelnemers, dit alles onderhevig aan de hieronder uiteengezette beperkingen. In geval van een conflict tussen deze voorwaarden en eventuele voorwaarden die in de Bestelling zijn opgenomen, zijn deze voorwaarden van toepassing.

3.2 Licentiebeperkingen. Behalve zoals bepaald in 3.1ii(b) of anderszins uitdrukkelijk hierin overeengekomen, is het u niet toegestaan om (i) afgeleide werken van het gehele of een deel van het Platform te wijzigen of te maken, met inbegrip van vertaling of lokalisatie; (ii) het Platform te herdistribueren, bezwaren, verkopen, verhuren, leasen, in sublicentie te geven, te gebruiken in een timeshare- of servicebureauovereenkomst, of anderszins rechten over te dragen op het Platform of een deel daarvan; (iii) het Platform of een deel daarvan te kopiëren; of (iv) handelsmerken, logo's, auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen, legenda's, symbolen of labels in het Platform te verwijderen.

3.3 Gebruik van het Platform. U gaat ermee akkoord het Platform te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en het niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het beoogde doel, dit alles krachtens deze Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot (i) toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en (ii) toepasselijke wetten tegen spam en ongevraagde berichten.

4. Accountgegevens

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, wordt u mogelijk gevraagd u aan te melden met relevante gegevens. Als u een account moet aanmaken om toegang te krijgen tot de Diensten (het "Account"), moet u mogelijk een wachtwoord selecteren (de "Aanmeldgegevens"). De volgende regels zijn van toepassing op de beveiliging van Account- en Aanmeldgegevens. In het kader van deze Voorwaarden omvatten verwijzingen naar Account- en Aanmeldgegevens alle accounts en accountgegevens die worden gebruikt voor toegang tot de Diensten, inclusief gebruikersnamen, e-mailadressen, wachtwoorden of beveiligingsvragen, al dan niet gemaakt met het doel de Diensten te gebruiken:

(i) U mag uw Account- of Aanmeldgegevens niet delen, niemand anders toegang geven tot uw Account of iets anders doen dat de beveiliging van uw Account in gevaar kan brengen.

(ii) In het geval dat u zich bewust wordt van of redelijkerwijs vermoedt dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, diefstal, of onbevoegde openbaarmaking van uw Aanmeldgegevens of onbevoegde toegang tot uw Account, moet u RX onmiddellijk op de hoogte stellen en uw Aanmeldgegevens wijzigen;

(iii) U bent als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Aanmeldgegevens en u bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw Aanmeldgegevens, inclusief aankopen;

(iv) Behoudens het bepaalde in artikel (iii) hierboven bent u verantwoordelijk voor alles wat via uw Account gebeurt, ongeacht of dergelijke acties al dan niet door u zijn ondernomen, inclusief, ter voorkoming van twijfel, acties van derden. U erkent daarom dat uw Account kan worden beëindigd als iemand anders het gebruikt om activiteiten te ondernemen die in strijd zijn met deze Voorwaarden of anderszins ongepast of illegaal zijn;   

(v) U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor elk ongeoorloofd gebruik van de Diensten via uw Account door een persoon of entiteit die op grond van de hierin vermelde en/of toepasselijke wetgeving deze Voorwaarden niet mag accepteren en/of de Diensten niet mag ontvangen;

(vi) RX behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gebruikersnamen te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen of terug te vorderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van derden dat een gebruikersnaam de rechten van deze derde schendt.

4.2 Hierbij stemt u ermee in om RX nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en deze informatie in geval van wijzigingen direct bij te werken. U verklaart en garandeert dat u het volledige recht en de bevoegdheid hebt om RX te voorzien van de voornoemde informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toestemming van derden (voor zover vereist onder toepasselijk recht).

5. CONTENT

5.1 Het Platform. Het Platform maakt het aanbieden, distribueren en controleren van content aan Deelnemers mogelijk ("Content"). Alle content die via het platform beschikbaar wordt gesteld, is: (i) Content die beschikbaar wordt gesteld door RX of zijn partners en/of (ii) Content die beschikbaar wordt gesteld door Adverteerders.  RX heeft het recht om alle Adverteerders die aanbiedingen aan Deelnemers via het Platform promoten, goed te keuren.

5.2 Verantwoordelijkheden van de Adverteerder: Gegevens en Content van de Adverteerder.

(i) U bent als Adverteerder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Gegevens van Adverteerder, alsmede voor informatie, gegevens, tekst, berichten, koppelingen, afbeeldingen, video, aanbevelingen, meldingen, aanbiedingen, promotiemateriaal of ander materiaal dat u via het Platform beschikbaar stelt (gezamenlijk uw "Content van Adverteerder" en elk item van uw Content van Adverteerder, uw "Aanbieding van Adverteerder"). Zonder af te wijken van de algemene aard van het voorgaande, verbindt u zich ertoe uw Content van Adverteerder die via het Platform beschikbaar wordt gesteld, te toetsen aan de gebruikelijke industriestandaarden.

(ii) U bent als enige verantwoordelijk voor het aanvullen, wijzigen en bijwerken van uw Content van Adverteerder.

(iii) U verleent RX hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie gedurende de looptijd van deze Overeenkomst om het volgende te doen voor zover nodig voor de uitvoering van Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden: (a) digitaliseren, converteren, installeren, uploaden, selecteren, ordenen, rangschikken, compileren, combineren, synchroniseren, gebruiken, reproduceren, opslaan, verwerken, ophalen, overdragen, distribueren, publiceren, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren en hyperlinken van uw Content van Adverteerder; en/of (b) archiverings- of back-upkopieën maken van uw Content van Adverteerder.

(iv) Met uitzondering van de rechten die hierboven uitdrukkelijk zijn verleend, verwerft RX geen rechten, aanspraken of belangen in of op uw Content van Adverteerder, heeft RX geen zeggenschap over uw Content van Adverteerder, claimt RX geen eigendom in of op uw Content van Adverteerder en geeft RX als zodanig geen garanties over de juistheid, integriteit of kwaliteit van uw Content van Adverteerder.

(v) RX is in geen geval aansprakelijk voor uw Content van Adverteerder en/of uw Aanbiedingen van Adverteerder en/of voor verlies of schade van welke aard dan ook die Deelnemers en/of u en/of derden lijden als gevolg van uw Content van Adverteerder en/of uw Aanbieding van Adverteerder via de Diensten. Zonder af te wijken van de algemene aard van het voorgaande, wordt hierbij overeengekomen dat het uw verantwoordelijkheid is om een kopie op te slaan van al uw Content van Adverteerder die beschikbaar wordt gesteld via de Diensten.

(vi) RX behoudt zich het recht voor om uw Content van Adverteerder te bewerken of te verwijderen zodra RX zich ervan bewust wordt en vaststelt dat deze schadelijk, aanstootgevend of anderszins in strijd is met deze Voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving. RX kan bovendien eventuele Content van Adverteerder verwijderen die onjuist is of onbevoegde openbaarmaking of persoonlijke informatie bevat. Schending van deze beperkingen (gezamenlijk de "Beperkingen") kan ook leiden tot beëindiging en/of opschorting van uw Account, waarbij u de mogelijkheid behoudt om toegang te krijgen tot uw Content van Adverteerder. Deze Beperkingen zijn van toepassing op alle content die wordt geleverd aan of via de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, tekstberichten, webpagina's die beschikbaar worden gesteld via het Platform, e-mailberichten, nieuwsgroepberichten, chats en/of persoonlijke accounts.

(vii) U mag via het Platform geen content beschikbaar stellen die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of daar inbreuk op maakt of die obsceen is, minderjarigen op welke wijze dan ook schade toebrengt, kinderpornografie bevat of kwetsend, racistisch, lasterlijk, buitensporig gewelddadig en/of intimiderend is.

(viii) U mag de Diensten op geen enkele wijze gebruiken voor het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiematerialen, junkmail, kettingbrieven, spam of enige andere verzoeken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder toepasselijke wetgeving.

(ix) U mag uw Content van Adverteerder en/of het Platform niet gebruiken als pseudoniem e-mailadres en/of telefoonnummer voor communicatie die u verzendt vanaf een andere locatie of via een andere dienst; en u mag niet zich als iemand anders voordoen wanneer u de Diensten gebruikt.

(x) U mag geen materiaal uploaden, plaatsen of anderszins via de Diensten verzenden dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernietigen of beperken.

(xi) U mag het Platform niet gebruiken voor onwettige activiteiten die hierboven niet anderszins worden behandeld. Zonder af te wijken van de algemene aard van het voorgaande, mag u het Platform niet gebruiken om:

(a) opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, federale, staats-, nationale of internationale wetgeving of rechtsgeldige voorschriften te schenden;

(b) zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een RX-vertegenwoordiger, of valse verklaringen te doen over of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van banden met een persoon of entiteit;

(c) kopteksten te vervalsen of op andere wijze identificatiecodes te manipuleren om de oorsprong van uw Content van Adverteerder die via het Platform wordt verzonden, te verbergen of verborgen pagina's of afbeeldingen te ontwikkelen;

(d) content te uploaden, te plaatsen of anderszins te verzenden als u niet op grond van enig recht of contractuele of fiduciaire relaties gerechtigd bent om deze naar het publiek te verzenden.

(xii) RX is niet verantwoordelijk voor het vooraf screenen van uw Content van Adverteerder. Zonder af te wijken van andere bepalingen van deze Voorwaarden, hebben RX en de door RX aangewezen personen evenwel naar eigen goeddunken het recht (maar niet de verplichting) om eventuele Content van Adverteerders die via het Platform beschikbaar is uit te schakelen of de toegang daartoe of de beschikbaarheid daarvan te blokkeren of te beperken, als deze in strijd is met deze Voorwaarden en/of toepasselijke wetten. Zonder het voorgaande te beperken, kunnen RX en de door RX aangewezen personen de toegang tot of de beschikbaarheid van Content van Adverteerders die deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving schendt, uitschakelen, beperken of blokkeren. U dient alle risico's in verband met het gebruik van uw Content van Adverteerder te evalueren en te dragen, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrechten en het vertrouwen op de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteit of bruikbaarheid van uw Content van Adverteerder.

(xiii) U erkent, stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat RX (i) uw Content van Adverteerder mag openen, bewaren en openbaar maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevallen waarin dit vereist is krachtens toepasselijke wetgeving of de betreffende openbaarmaking noodzakelijk is om deze voorwaarden af te dwingen; (ii) mag reageren op claims dat uw Content van Adverteerder de rechten van derden schendt; en (iii) de rechten, het eigendom of de veiligheid van RX, zijn gebruikers, inclusief Deelnemers, en/of het publiek mag beschermen.

6. Gebruik van het platform door Deelnemers

6.1 U hebt als Deelnemer toegang tot de Content van Adverteerders en Aanbiedingen van Adverteerders en Collect-aanbiedingen en inwisselingsgegevens via het Platform. Toegang tot het Platform is voorbehouden aan Deelnemers. Voor zover een persoon die niet voldoet aan de definitie van een "Deelnemer" zich toegang verschaft tot het Platform, wordt de toegang van een dergelijke persoon tot het Platform beschouwd als een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en behouden wij ons het recht voor om dergelijke gebruikers naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent van het Platform te weren.

6.2 Voor het verkrijgen van een Aanbieding van Adverteerders moet de Deelnemer (a) een e-mailadres verstrekken dat wordt gebruikt om zich voor het evenement te registreren (het "Geregistreerde e-mailadres") of (b) een ander e-mailadres van de Deelnemer verstrekken (het "E-mailadres voor Aanbieding") en deze Voorwaarden aanvaarden, inclusief aanvaarding dat in de omstandigheden waarin de Deelnemer zijn/haar Geregistreerde e-mailadres verstrekt, de registratiegegevens van de Deelnemer, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het Geregistreerde e-mailadres, zullen worden gedeeld met de Adverteerder, of, wanneer de Deelnemer zijn/haar E-mailadres voor Aanbieding verstrekt, het E-mailadres voor Aanbieding van de Deelnemer zal worden gedeeld met de Adverteerder.

6.3 Alle zaken met betrekking tot de Content van Adverteerder, Aanbiedingen van Adverteerder, koopwaar en diensten die van een Adverteerder worden verlangd of verkregen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorwaarden voor inwisseling, waarborgen, garanties, onderhoud en levering, betreffen uitsluitend u en de Adverteerder. RX geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de Content van Adverteerders, Aanbiedingen van Adverteerders, goederen of diensten die door Adverteerders worden geleverd. RX is geen partij, en mag niet worden opgevat als een partij, bij dergelijke transacties, ongeacht of RX al dan niet enige vorm van inkomsten of andere vergoedingen heeft ontvangen in verband met het Platform en de Diensten. U gaat ermee akkoord dat RX niet aansprakelijk is voor kosten of schade die direct of indirect voortvloeien uit dergelijke transacties. RX is niet verantwoordelijk voor het controleren of evalueren van de Content van Adverteerder, Aanbiedingen van Adverteerder, koopwaar en diensten van deze bedrijven of personen en geeft geen garantie. RX aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten of content van deze partijen en andere derden. U dient de privacyverklaringen en andere voorwaarden voor gebruik en inwisseling die zijn gekoppeld aan Aanbiedingen van Adverteerders zorgvuldig door te nemen. Voor zover een Aanbieding van Adverteerder wordt geannuleerd, niet kan worden ingewisseld of om welke reden dan ook niet aan uw verwachtingen voldoet, dient u contact op te nemen met de Adverteerder. Uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid met betrekking tot de Aanbieding van Adverteerder ligt bij de Adverteerder en niet bij RX. RX is niet verantwoordelijk voor de juistheid of nauwkeurigheid van Content van Adverteerders of Aanbiedingen van Adverteerders die door Adverteerders worden vermeld, of voor het vermogen van Adverteerders om een transactie uit te voeren of te voltooien. Niettegenstaande het voorgaande kunt u wangedrag van Adverteerders en/of derden in verband met het Platform of enige Diensten aan ons melden en kunnen wij, naar eigen goeddunken, de claim onderzoeken en actie ondernemen.

7. Intellectueel EIGENDOM

7.1 Het Platform wordt gelicentieerd voor gebruik, niet verkocht. Het Platform wordt beschermd door auteursrechtwetgeving, andere intellectuele-eigendomsrechten en door internationale verdragen. Het Platform, inclusief de structuur, organisatie en code, vormen waardevolle handelsgeheimen van RX en zijn leveranciers. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op (i) het Platform, met inbegrip van alle kopieën van documentatie die kan zijn opgenomen in of verstrekt in verband met het Platform; (ii) rapporten of analyses die door RX zijn opgesteld in verband met het gebruik van het Platform; en (iii) alle knowhow of intellectuele eigendommen in of verband houdend met het voorgaande zijn en blijven eigendom van RX en/of zijn leveranciers. RX heeft alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle wijzigingen, ontwerpwijzigingen of verbeteringen van het Platform die door u of een andere partij worden voorgesteld, zonder betaling van enige vergoeding daarvoor.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, verleent RX geen expliciete of impliciete licenties. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden aan RX.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN HET PLATFORM EN DE DIENSTEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN RX WIJST ALLE ANDERE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. RX GARANDEERT NIET DAT HET PLATFORM EN/OF DE DIENSTEN VRIJ ZULLEN ZIJN VAN DEFECTEN, BEVEILIGINGSLEKKEN ZULLEN WORDEN GEÏDENTIFICEERD OF DAT HET PLATFORM ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS KAN WORDEN GEBRUIKT. RX IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HARDWARE, SOFTWARE OF ANDERE ITEMS OF DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT DAN RX. MET UITZONDERING VAN GARANTIES DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDEN VERMELD, BEHOUDT U HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN HET PLATFORM OF MET BETREKKING TOT DE BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES EN NAUWKEURIGHEID VAN HET PLATFORM. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMENE AARD VAN HET VOORGAANDE, ERKENT U DAT RX DE BEVEILIGING VAN HET PLATFORM OF DE COMMUNICATIE DIE VIA HET PLATFORM WORDT GEVOERD, NIET WAARBORGT OF GARANDEERT EN DAT U ALLE RISICO'S AANVAARDT DIE VERBONDEN ZIJN AAN DERGELIJKE BEVEILIGING EN COMMUNICATIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZIJN RX OF ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OP GROND VAN ENIGE JURIDISCHE THEORIE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, CORRUPTIE OF VERLIES VAN GEGEVENS, KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN, DIENSTEN, OF TECHNOLOGIE) VOORTVLOEIEND UIT HET ONDERWERP VAN DEZE VOORWAARDEN OF ENIGE DAARMEE VERBAND HOUDENDE OVEREENKOMST VOOR DOOR DE PARTIJEN GESLOTEN DIENSTEN OF ENIGE TRANSACTIE TUSSEN DE ADVERTEERDER EN EEN DEELNEMER, ZELFS ALS RX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN IEDER GEVAL IS DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN RX VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VOORWAARDEN OF ENIGE GERELATEERDE OVEREENKOMST VOOR DIENSTEN DIE DOOR DE PARTIJEN IS AANGEGAAN OF EEN TRANSACTIE TUSSEN DE ADVERTEERDER EN EEN DEELNEMER BEPERKT TOT USD 250 ("AANSPRAKELIJKHEIDSBEDRAG").

Voor vragen over deze Voorwaarden of andere kwesties met betrekking tot RX of het Platform of de Diensten kunt u contact opnemen met RX via de website van het evenement.

Alle rechten voorbehouden, Reed Exhibitions Limited 2024; Reed Exhibitions, een divisie van RELX Inc. v. 21 februari 2024