ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG                               Nền tảng ưu đãi kỹ thuật số

Website Terms & Conditions of Use

Digital Products Terms of Use

Digital Offers Platform

Cập nhật lần cuối: Ngày 21 tháng 2 năm 2024

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

1.1 Các Điều khoản sử dụng này ("Điều khoản" hoặc "Thỏa thuận") quy định về việc bạn (sau đây gọi là "bạn" hoặc "Người dùng") sử dụng Nền tảng để cung cấp các ưu đãi và thưởng khích lệ kỹ thuật số (theo định nghĩa bên dưới) và việc nhận Dịch vụ (theo định nghĩa bên dưới) từ Reed Exhibitions Limited, Reed Exhibitions, một bộ phận của RELX Inc. hoặc đơn vị liên kết toàn cầu ("RX"). Như được mô tả thêm bên dưới, Nền tảng và Dịch vụ được cung cấp theo các Điều khoản này bằng cách sử dụng nền tảng tự động hóa tiếp thị sự kiện và thưởng khích lệ kỹ thuật số độc quyền của RX, tạm thời gọi là “Ưu đãi”, cũng có thể được gọi là “Colleqt” hoặc “Ưu đãi Colleqt”, theo định nghĩa bên dưới, Nền tảng. Bằng việc đăng ký, truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng và/hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bao gồm việc nhấp vào nút “Thu thập” hoặc nút tương tự (sau đây gọi là “sử dụng” hoặc “truy cập”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và “Điều khoản & điều kiện sử dụng” có trên trang web sự kiện.  Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không thể truy cập Nền tảng và/hoặc Dịch vụ. Quyền truy cập Nền tảng và/hoặc Dịch vụ của bạn được quy định rõ ràng khi bạn đồng ý và tuân thủ các Điều khoản này.

1.2 Không được phép sửa hoặc sửa đổi các Điều khoản này nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của RX.

1.3 Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, RX có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập mà không cần thông báo theo quyết định riêng của mình.

1.4 Bạn đồng ý rằng RX có thể thay đổi bất kỳ phần nào của Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, bao gồm nội dung của Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, bất cứ lúc nào hoặc ngừng cung cấp Nền tảng và/hoặc Dịch vụ hay bất kỳ phần nào trong đó, vì bất kỳ lý do gì, sau khi thông báo trước cho bạn, nhưng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào khác. Trong trường hợp Dịch vụ của RX đã được kích hoạt cho Nhà quảng cáo liên quan đến một sự kiện cụ thể, RX sẽ không làm giảm đáng kể chức năng của Nền tảng hoặc Dịch vụ cung cấp cho Nhà quảng cáo đó.  

1.5 Bạn tuyên bố rằng bằng việc chấp nhận các Điều khoản này và/hoặc bằng việc truy cập Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, bạn có thể ký kết hợp đồng ràng buộc với RX và ít nhất 18 tuổi hoặc đủ độ tuổi trưởng thành hợp pháp theo luật hiện hành, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn. Bạn không được truy cập Nền tảng và/hoặc Dịch vụ và không được chấp nhận các Điều khoản này nếu bạn là người bị cấm nhận Dịch vụ theo luật pháp của quốc gia nơi bạn cư trú hoặc nơi bạn truy cập Nền tảng và/hoặc Dịch vụ.

2. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi có định nghĩa khác trong các Điều khoản này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong các Điều khoản này sẽ có ý nghĩa như sau:

2.1 "Nhà quảng cáo"  nghĩa là nhà quảng cáo hoặc "Nhà triển lãm" như được sử dụng trên Nền tảng, cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho Người tham dự thông qua Nền tảng.

2.2 "Dữ liệu của nhà quảng cáo" nghĩa là thông tin cá nhân, hồ sơ, tập tin, báo cáo và dữ liệu khác liên quan đến Nhà quảng cáo hoặc đại diện của họ mà RX nhận được, lưu trữ hoặc sử dụng liên quan đến Nền tảng hoặc Dịch vụ. 

2.3 "Người tham dự" nghĩa là người tham gia đã đăng ký một sự kiện RX trực tiếp hoặc qua mạng (gọi chung là "sự kiện"), ít nhất 18 tuổi hoặc đủ độ tuổi thành niên hợp pháp theo luật hiện hành, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn, có quyền truy cập và/hoặc quyền sử dụng Nền tảng. 

2.4 "Dữ liệu người tham dự" nghĩa là bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân, hồ sơ, tập tin, báo cáo và dữ liệu khác liên quan đến Người tham dự mà chúng tôi nhận được, sử dụng hoặc lưu trữ liên quan đến Nền tảng và/hoặc Dịch vụ được cung cấp dưới đây (trừ các dữ liệu không xác định và/hoặc thông tin tổng hợp). 

2.5 "Sở hữu trí tuệ" nghĩa là tất cả tài sản, dù ở dạng thiết kế, công thức, quy trình, phương pháp, bộ máy, ý tưởng, phát minh, sự sáng tạo, cải tiến, tác phẩm của tác giả và các tài liệu tương tự khác, cho dù được bảo vệ theo bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, quyền cơ sở dữ liệu, quyền thiết kế, quyền nhân thân, tên miền, thương hiệu và tên doanh nghiệp, bí quyết, luật bản quyền hoặc bí mật thương mại và/hoặc bất kỳ điều khoản luật định nào khác hoặc học thuyết luật thông thường trên toàn thế giới.

2.6 "Thông tin độc quyền" như được định nghĩa trong Phần ‎8 trong tài liệu này.

2.7 "Nền tảng" nghĩa là Nền tảng do RX sở hữu và quản lý, hỗ trợ tự động hóa tiếp thị sự kiện, cung cấp các sự kiện kỹ thuật số và phân phối nội dung kỹ thuật số cho Người tham dự.

2.8 "Dịch vụ" nghĩa là việc phân phối nội dung cho Người tham dự thông qua Nền tảng, bao gồm việc sử dụng và/hoặc truy cập Nền tảng và/hoặc cho phép bất kỳ Người tham dự nào sử dụng và/hoặc truy cập Nền tảng và bất kỳ dịch vụ nào khác do RX cung cấp dưới đây.    

2.9 "Bản cập nhật" nghĩa là mọi bản sửa lỗi, bản vá, bản khắc phục lỗi, bản phát hành bảo trì, bản phát hành nhỏ, bản nâng cấp, phiên bản mới và/hoặc các hạng mục cải tiến và/hoặc sửa đổi khác do RX phát triển, ban hành hoặc phát hành liên quan đến Nền tảng. Mọi Bản cập nhật được cung cấp dưới đây sẽ cấu thành và được coi là một phần của Nền tảng. 

3. GIẤY PHÉP NỀN TẢNG

3.1 Cấp giấy phép. Tuân theo tất cả điều khoản khác trong tài liệu này và như có trong biểu mẫu đơn hàng hoặc thỏa thuận được ký kết giữa Nhà quảng cáo và RX, hoặc điều khoản tham gia áp dụng cho Người tham dự mà các Điều khoản này được coi là đính kèm và các Điều khoản này cấu thành một phần không thể thiếu ("Đơn hàng"), RX theo đây cấp giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền theo điều khoản trong tài liệu này để (i) truy cập Nền tảng theo các Điều khoản này; và (ii) nếu bạn là Nhà quảng cáo, cung cấp Ưu đãi của nhà quảng cáo thông qua Nền tảng cho Người tham dự, tất cả đều tuân theo các giới hạn được nêu bên dưới. Trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản này và bất kỳ điều khoản nào được đưa vào Đơn hàng, các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3.2 Giới hạn giấy phép. Trừ khi có điều khoản cụ thể được quy định trong 3.1ii(b) hoặc được thỏa thuận rõ ràng ở đây, bạn không được (i) sửa đổi hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng, bao gồm bản dịch hoặc bản địa hóa; (ii) phân phối lại, mã hóa, bán, thuê, cho thuê, cấp phép lại, sử dụng Nền tảng theo thỏa thuận chia sẻ thời gian hoặc văn phòng dịch vụ hoặc chuyển giao quyền đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng; (iii) sao chép tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng; hoặc (iv) xóa mọi nhãn hiệu thương mại, logo, bản quyền hoặc thông báo, chú giải, biểu tượng hoặc nhãn độc quyền khác trong Nền tảng.

3.3 Sử dụng nền tảng. Bạn đồng ý sử dụng Nền tảng tuân thủ tất cả luật hiện hành và sẽ không sử dụng Nền tảng này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích dự kiến, tất cả đều tuân theo các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành và (ii) luật chống thư rác và tin nhắn không mong muốn hiện hành. 

4. Thông tin tài khoản

4.1 Để sử dụng Dịch vụ, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng thông tin liên quan của mình. Trong trường hợp bạn phải tạo một tài khoản để truy cập Dịch vụ ("Tài khoản"), bạn có thể sẽ được yêu cầu chọn mật khẩu ("Thông tin đăng nhập"). Các quy tắc sau đây quy định vấn đề bảo mật của bất kỳ Tài khoản và Thông tin đăng nhập nào. Theo mục đích của các Điều khoản này, các nội dung tham chiếu đến Tài khoản và Thông tin đăng nhập sẽ bao gồm mọi tài khoản và thông tin tài khoản, bao gồm tên người dùng, email, mật khẩu hoặc câu hỏi bảo mật, dù được tạo cho mục đích sử dụng Dịch vụ hay không, vốn được sử dụng để truy cập Dịch vụ: 

(i) Bạn không được chia sẻ Tài khoản hoặc Thông tin đăng nhập của mình, cũng như không để bất kỳ ai khác truy cập vào Tài khoản của bạn hoặc làm bất kỳ điều gì khác có thể gây ảnh hưởng đến tính bảo mật của Tài khoản bạn. 

(ii) Trong trường hợp bạn biết hoặc có lý do nghi ngờ về bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất, trộm cắp hoặc tiết lộ trái phép Thông tin đăng nhập của bạn hoặc truy cập trái phép vào Tài khoản của bạn, bạn phải thông báo ngay cho RX và sửa đổi Thông tin đăng nhập của mình; 

(iii) Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bảo mật Thông tin đăng nhập và bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi mục đích sử dụng Thông tin đăng nhập của mình, bao gồm mua hàng; 

(iv) Theo mục (iii) ở trên, bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chuyện gì xảy ra thông qua Tài khoản của mình, dù bạn có thực hiện những hành động đó hay không, bao gồm các hành động do bên thứ ba thực hiện. Theo đó, bạn xác nhận rằng Tài khoản của bạn có thể sẽ bị chấm dứt nếu người khác sử dụng để tham gia vào bất kỳ hoạt động nào vi phạm các Điều khoản này hoặc nói cách khác là không phù hợp hoặc bất hợp pháp;   

(v) Bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi hành vi sử dụng trái phép Dịch vụ thông qua Tài khoản của bạn bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị cấm chấp nhận các Điều khoản này và/hoặc nhận Dịch vụ, theo các quy định được liệt kê ở đây và/hoặc bất kỳ luật hiện hành nào;

(vi) RX có quyền, theo quyết định riêng của mình, xóa hoặc lấy lại bất kỳ tên người dùng nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở khiếu nại của bên thứ ba rằng tên người dùng vi phạm quyền của bên thứ ba đó. 

4.2 Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho RX và cập nhật thông tin đó ngay sau khi có thay đổi. Bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn có toàn quyền và thẩm quyền cung cấp cho RX những thông tin nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự chấp thuận của bất kỳ bên thứ ba nào (trong phạm vi được yêu cầu theo bất kỳ luật hiện hành nào). 

5. NỘI DUNG

5.1 Nền tảng. Nền tảng cho phép cung cấp, phân phối và giám sát nội dung cho Người tham dự ("Nội dung"). Tất cả nội dung được cung cấp qua Nền tảng bao gồm: (i) Nội dung do RX hoặc các đối tác của RX cung cấp và/hoặc (ii) Nội dung do Nhà quảng cáo cung cấp.  RX có quyền phê duyệt tất cả Nhà quảng cáo cung cấp ưu đãi cho Người tham dự qua Nền tảng.

5.2 Trách nhiệm của Nhà quảng cáo: Dữ liệu và nội dung của nhà quảng cáo

(i) Bạn với vai trò là Nhà quảng cáo sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả Dữ liệu của nhà quảng cáo cũng như thông tin, dữ liệu, văn bản, tin nhắn, liên kết, đồ họa, video, đề xuất, thông báo, ưu đãi, tài liệu quảng cáo hoặc các tài liệu khác, do bạn cung cấp thông qua Nền tảng (gọi chung là "Nội dung của nhà quảng cáo" và từng mục trong Nội dung của nhà quảng cáo, "Ưu đãi của nhà quảng cáo" của bạn). Bạn cam kết kiểm tra Nội dung của nhà quảng cáo được cung cấp thông qua Nền tảng theo các tiêu chuẩn thông thường trong ngành mà không làm ảnh hưởng đến nguyên tắc chung của những điều đã đề cập bên trên. 

(ii) Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bổ sung, sửa đổi và cập nhật Nội dung của nhà quảng cáo của mình.

(iii) Theo đây, bạn cấp cho RX quyền và giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền và có hiệu lực trên toàn thế giới trong thời hạn của thỏa thuận này để thực hiện những việc sau đây trong phạm vi cần thiết nhằm thực hiện Dịch vụ theo các Điều khoản này: (a) số hóa, chuyển đổi, cài đặt, tải lên, chọn lọc, sắp xếp, sắp đặt, biên soạn, kết hợp, đồng bộ, sử dụng, sao chép, lưu trữ, xử lý, truy xuất, truyền tải, phân phối, đăng, hiển thị công khai, trình diễn công khai và siêu liên kết Nội dung của nhà quảng cáo của bạn; và/hoặc (b) tạo bản sao lưu trữ hoặc sao lưu Nội dung của nhà quảng cáo của bạn. 

(iv) Ngoại trừ các quyền được cấp rõ ràng bên trên, RX không sở hữu bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với Nội dung của nhà quảng cáo của bạn, không kiểm soát Nội dung của nhà quảng cáo, không nhận quyền sở hữu đối với Nội dung của nhà quảng cáo của bạn và do đó không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung nhà quảng cáo của bạn. 

(v) Trong mọi trường hợp, RX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với Nội dung của nhà quảng cáo và/hoặc Ưu đãi của nhà quảng cáo của bạn và/hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Người tham dự nào và/hoặc bạn và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ Nội dung của nhà quảng cáo và/hoặc Ưu đãi của nhà quảng cáo của bạn được cung cấp thông qua Dịch vụ. Khi không làm ảnh hưởng đến nguyên tắc chung của những điều đã đề cập bên trên, theo đây bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm lưu bản sao của bất kỳ và tất cả Nội dung của nhà quảng cáo bạn cung cấp thông qua Dịch vụ. 

(vi) RX có quyền chỉnh sửa hoặc xóa Nội dung của nhà quảng cáo của bạn mà RX phát hiện và xác định là có hại, xúc phạm hoặc vi phạm các Điều khoản này và/hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. RX cũng có thể xóa bất kỳ Nội dung của nhà quảng cáo nào của bạn nếu không chính xác hoặc bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin được tiết lộ trái phép. Việc vi phạm các hạn chế này (gọi chung là "Hạn chế") cũng có thể dẫn đến việc kết thúc và/hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn, miễn là bạn vẫn có khả năng truy cập Nội dung của nhà quảng cáo của mình. Những Hạn chế này áp dụng cho tất cả nội dung được cung cấp cho hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tin nhắn văn bản, trang web được cung cấp thông qua Nền tảng, tin nhắn email, bài đăng trên nhóm tin, cuộc trò chuyện và/hoặc tài khoản cá nhân. 

(vii) Bạn không được cung cấp thông qua Nền tảng bất kỳ nội dung nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nội dung tục tĩu, gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nội dung khiêu dâm trẻ em, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, bôi nhọ, bạo lực quá mức và/hoặc quấy rối. 

(viii) Bạn không được sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào để tải lên, đăng, gửi email để gửi hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư dây chuyền, thư rác hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác, trừ khi được cho phép cụ thể theo bất kỳ luật hiện hành nào.

(ix) Bạn không được sử dụng bất kỳ Nội dung của nhà quảng cáo và/hoặc Nền tảng nào làm địa chỉ email và/hoặc số điện thoại hồi âm ẩn danh cho bất kỳ nội dung liên lạc nào mà bạn gửi từ một địa điểm khác hoặc thông qua dịch vụ khác; và bạn không được giả vờ là người khác khi sử dụng Dịch vụ. 

(x) Bạn không được tải lên, đăng hoặc gửi qua Dịch vụ bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ mã, tập tin hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông máy tính nào. 

(xi) Bạn không được sử dụng Nền tảng cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào không được đề cập bên trên. Khi không làm ảnh hưởng đến nguyên tắc chung của những điều đã đề cập bên trên, bạn sẽ không sử dụng Nền tảng để: 

(a) cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, liên bang, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hoặc bất kỳ quy định nào của cơ quan có thẩm quyền; 

(b) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở cán bộ của RX, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc xuyên tạc mối quan hệ của mình với một cá nhân hoặc tổ chức; 

(c) giả mạo tiêu đề hoặc nói cách khác là lợi dụng mã nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc Nội dung của nhà quảng cáo được gửi qua Nền tảng hoặc phát triển các trang hoặc hình ảnh ẩn; 

(d) tải lên, đăng hoặc gửi bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền gửi đến công chúng theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác. 

(xii) RX không chịu trách nhiệm sàng lọc trước Nội dung của nhà quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, khi không làm ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này, RX và những người được chỉ định của mình có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), theo quyết định riêng của mình, chặn hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc khả năng cung cấp hoặc vô hiệu hóa bất kỳ Nội dung của nhà quảng cáo nào của bạn được cung cấp thông qua Nền tảng, vốn vi phạm các Điều khoản này và/hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. Khi không làm hạn chế những điều đã đề cập bên trên, RX và những người được chỉ định của mình có thể vô hiệu hóa, hạn chế quyền truy cập hoặc khả năng cung cấp bất kỳ Nội dung nào của nhà quảng cáo vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung của nhà quảng cáo, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền cũng như mọi sự tin cậy vào tính chính xác, tính toàn vẹn, chất lượng hoặc tính hữu ích ở Nội dung của nhà quảng cáo của bạn. 

(xiii) Bạn xác nhận, chấp thuận và đồng ý rằng RX có thể (i) truy cập, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ Nội dung của nhà quảng cáo nào của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc làm như vậy theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành nào hoặc nếu RX tin rằng cần phải tiết lộ để thực thi các Điều khoản này; (ii) để phản hồi các khiếu nại rằng Nội dung của nhà quảng cáo của bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; và (iii) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của RX, người dùng của RX, bao gồm Người tham dự và/hoặc công chúng. 

6. VIỆC SỬ DỤNG NỀN TẢNG CỦA NGƯỜI THAM DỰ 

6.1 Bạn, với vai trò là Người tham dự, có thể truy cập Nội dung của nhà quảng cáo và Ưu đãi của nhà quảng cáo, đồng thời nhận ưu đãi và thu thập chi tiết đổi quà thông qua Nền tảng. Chỉ Người tham dự mới có thể truy cập Nền tảng. Trong phạm vi một cá nhân truy cập Nền tảng không đáp ứng định nghĩa về “Người tham dự”, hành động truy cập vào Nền tảng của cá nhân đó sẽ bị coi là vi phạm các Điều khoản sử dụng này và chúng tôi có quyền cấm những người dùng đó truy cập Nền tảng, vĩnh viễn hoặc tạm thời theo quyết định riêng của chúng tôi. 

6.2 Để nhận Ưu đãi của nhà quảng cáo, Người tham dự cần phải cung cấp (a) địa chỉ email dùng để đăng ký sự kiện (“Email đã đăng ký”) hoặc (b) địa chỉ email khác của Người tham dự (“Email ưu đãi”), đồng thời chấp nhận các Điều khoản này, bao gồm việc chấp nhận rằng trong trường hợp Người tham dự cung cấp Email đã đăng ký của họ, dữ liệu đăng ký của Người tham dự, bao gồm nhưng không giới hạn ở Email đã đăng ký, sẽ được chia sẻ với Nhà quảng cáo hoặc khi Người tham dự cung cấp Email ưu đãi của họ, Email ưu đãi của Người tham dự sẽ được chia sẻ với Nhà quảng cáo. 

6.3 Tất cả vấn đề liên quan đến Nội dung của nhà quảng cáo, Ưu đãi của nhà quảng cáo, hàng hóa và dịch vụ mong muốn hoặc nhận được từ Nhà quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều khoản đổi quà, bảo hành, đảm bảo, bảo trì và giao hàng, chỉ là vấn đề giữa bạn và Nhà quảng cáo. RX không bảo đảm hay cam kết gì liên quan đến bất kỳ Nội dung, Ưu đãi của nhà quảng cáo, hàng hóa hoặc dịch vụ nào do Nhà quảng cáo cung cấp. RX không phải và cũng không được hiểu là một bên trong các giao dịch đó, dù RX có thể đã nhận được một số hình thức doanh thu hoặc thù lao khác liên quan đến Nền tảng và Dịch vụ hay không. Bạn đồng ý rằng RX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các giao dịch đó, dù trực tiếp hay gián tiếp. RX không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá và không đảm bảo Nội dung của nhà quảng cáo, Ưu đãi của nhà quảng cáo, hàng hóa và dịch vụ của bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào trong số này. RX không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với hành động, sản phẩm hoặc nội dung của các bên này và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn nên xem xét cẩn thận các tuyên bố về quyền riêng tư cũng như các điều kiện sử dụng và quy đổi khác liên quan đến bất kỳ Ưu đãi của nhà quảng cáo nào. Trong trường hợp Ưu đãi của nhà quảng cáo bị hủy, không đổi được hoặc không đáp ứng mong đợi của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn phải liên hệ với Nhà quảng cáo và biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền dành cho bạn liên quan đến Ưu đãi của nhà quảng cáo là của Nhà quảng cáo chứ không phải của RX. RX không chịu trách nhiệm về tính chân thật hoặc chính xác của bất kỳ Nội dung hoặc Ưu đãi của nhà quảng cáo nào do Nhà quảng cáo liệt kê hoặc khả năng của bất kỳ Nhà quảng cáo nào trong việc thực hiện hoặc hoàn thành giao dịch. Bất kể những điều đã đề cập bên trên, bạn có thể báo cáo hành vi sai trái của Nhà quảng cáo và/hoặc bên thứ ba liên quan đến Nền tảng hoặc bất kỳ Dịch vụ nào cho chúng tôi và chúng tôi có thể sẽ điều tra khiếu nại và thực hiện hành động theo quyết định riêng của mình.

7. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7.1 Nền tảng được cấp phép để sử dụng, không phải để bán. Nền tảng được bảo vệ theo luật bản quyền, luật sở hữu trí tuệ khác và các điều ước quốc tế. Nền tảng, bao gồm cấu trúc, tổ chức và mã của Nền tảng cấu thành bí mật thương mại có giá trị của RX và các nhà cung cấp của RX. Tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với (i) Nền tảng, bao gồm mọi bản sao tài liệu có thể được bao gồm trong hoặc được cung cấp liên quan đến Nền tảng; (ii) bất kỳ báo cáo hoặc phân tích nào do RX chuẩn bị liên quan đến việc sử dụng Nền tảng; và (iii) bất kỳ bí quyết hoặc Tài sản trí tuệ nào có trong hoặc liên quan đến những điều kể trên đều thuộc quyền sở hữu của RX và/hoặc các nhà cung cấp của RX và/hoặc các nhà cung cấp của RX. RX sẽ có bất kỳ và tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với bất kỳ và tất cả hạng mục sửa đổi, thay đổi thiết kế hoặc cải tiến của Nền tảng do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác đề xuất mà không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào liên quan.

7.2 Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, RX không cấp bất kỳ giấy phép nào dù rõ ràng hay ngụ ý. RX bảo lưu tất cả quyền không được cấp rõ ràng. 

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TẠI ĐÂY VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, NỀN TẢNG VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ RX TỪ CHỐI XÁC NHẬN TẤT CẢ BẢO ĐẢM KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. RX KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG NỀN TẢNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG CÓ LỖI, XÁC ĐỊNH LỖ HỔNG BẢO MẬT HOẶC VIỆC SỬ DỤNG NỀN TẢNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. RX KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM HOẶC HẠNG MỤC HOẶC DỊCH VỤ NÀO KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC NÀO KHÁC NGOÀI RX. TRỪ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC HOẠT ĐỘNG TRÊN NỀN TẢNG HOẶC VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC THỎA ĐÁNG CỦA NỀN TẢNG. KHÔNG LÀM GIỚI HẠN NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐỀ CẬP BÊN TRÊN, BẠN XÁC NHẬN RẰNG RX KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT CỦA NỀN TẢNG HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG NỀN TẢNG VÀ CHỊU TẤT CẢ RỦI RO LIÊN QUAN. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP RX HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở HỢP ĐỒNG, SAI SÓT, SƠ SUẤT HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT) ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI VÌ THUA LỖ LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN KINH DOANH, SAI SÓT HOẶC MẤT DỮ LIỆU, CHI PHÍ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HOẶC CÔNG NGHỆ THAY THẾ) PHÁT SINH TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC BẤT KỲ THỎA THUẬN LIÊN QUAN NÀO ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CÁC BÊN KÝ KẾT HOẶC BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA NHÀ QUẢNG CÁO VÀ BẤT KỲ NGƯỜI THAM DỰ NÀO, NGAY CẢ KHI RX ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA RX ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC BẤT KỲ THỎA THUẬN LIÊN QUAN NÀO ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CÁC BÊN KÝ KẾT HOẶC BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA NHÀ QUẢNG CÁO VÀ BẤT KỲ NGƯỜI THAM DỰ NÀO SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC 250 USD (“SỐ TIỀN TRÁCH NHIỆM"). 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến RX hoặc Nền tảng hoặc Dịch vụ, vui lòng liên hệ với RX qua trang web sự kiện.

Bảo lưu mọi quyền, Reed Expos Limited 2024; Reed Exhibitions, một bộ phận của RELX Inc. Ngày 21 tháng 2 năm 2024