ข้อกำหนดการใช้งาน
แพลตฟอร์มข้อเสนอดิจิทัล

Website Terms & Conditions of Use

Digital Products Terms of Use

Digital Offers Platform

อัพเดตครั้งล่าสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2024

1.     การยอมรับข้อกำหนด

1.1     ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”หรือ “ข้อตกลง”) จะควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) ที่ให้ข้อเสนอและสิทธิพิเศษทางดิจิทัล (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และการได้รับบริการ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จาก Reed Exhibitions Limited, Reed Exhibitions แผนกของ RELX Inc. หรือบริษัทในเครือทั่วโลก (“RX”) ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมด้านล่าง จะมีการจัดเตรียมแพลตฟอร์มและบริการให้ตามข้อกำหนดเหล่านี้

โดยใช้ระบบการตลาดเชิงกิจกรรมอัตโนมัติและแพลตฟอร์มสิทธิพิเศษทางดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ RX โดยเรียกคร่าว ๆ ว่า “ข้อเสนอ” ซึ่งอาจเรียกได้อีกอย่างว่า “Colleqt" หรือ "ข้อเสนอ Colleqt” ดังที่อธิบายไว้ด้านล่างเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยการลงทะเบียน การเข้าถึง และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ รวมถึงการคลิกที่ปุ่ม “รวบรวม” “รวบรวมรายการนี้” หรือปุ่มที่คล้ายกัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใช้” หรือ “เข้าถึง”) โดยคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน” ที่มีอยู่บนเว็บไซต์กิจกรรม  หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการได้ สิทธิ์ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการของคุณนั้นมีเงื่อนไขโดยชัดแจ้งเมื่อคุณยินยอมและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

1.2     ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก RX

1.3     หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ RX อาจยุติหรือระงับการเข้าถึงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ RX แต่เพียงผู้เดียว

1.4     คุณยอมรับว่า RX อาจเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ รวมถึงเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการได้ตลอดเวลา หรือยุติแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า แต่จะไม่รับผิดใด ๆ เป็นการเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขว่า ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานบริการ RX สำหรับผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเฉพาะแล้ว RX จะไม่ลดฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มหรือบริการสำหรับผู้ลงโฆษณารายนั้นอย่างมีนัยสำคัญ 

1.5     คุณยืนยันว่าโดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือ โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการที่คุณสามารถทำสัญญาผูกพันกับ RX คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรืออายุที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการและจะไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ได้ หากคุณเป็นบุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือในประเทศที่คุณทำการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ

2.     คำนิยาม

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้

คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้

2.1     “ผู้ลงโฆษณา” หมายถึงผู้ลงโฆษณาหรือตามที่ใช้บนแพลตฟอร์ม “ผู้แสดง” เสนอสินค้า และ/หรือ บริการให้กับผู้เข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม

2.2     “ข้อมูลผู้ลงโฆษณา” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคล บันทึก ไฟล์ รายงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงโฆษณาหรือตัวแทนของพวกเขาที่ RX ได้รับ จัดเก็บ หรือใช้โดยเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือบริการ

2.3     “ผู้เข้าร่วม” หมายถึงผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนขอกิจกรรม RX ด้วยตนเองหรือแบบเสมือน (แต่ละ “กิจกรรม”) ซึ่งมีอายุอย่างน้อย     18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า โดยมีสิทธิ์เข้าถึง และ/หรือ ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์ม

2.4     “ข้อมูลผู้เข้าร่วม” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคล บันทึก ไฟล์ รายงาน และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมที่ได้รับ ใช้ หรือจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการที่มีให้ในที่นี้ (นอกเหนือจากข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และ/หรือ ข้อมูลรวม)

2.5     “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการออกแบบ สูตร ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ การปรับปรุง ผลงานของผู้ประพันธ์ และเนื้อหาอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิทางศีลธรรม ชื่อโดเมน ชื่อแบรนด์และธุรกิจ ความรู้ กฎหมายลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้า และ/หรือ บทบัญญัติทางกฎหมายอื่น ๆ หรือหลักกฎหมายจารีตประเพณีทั่วโลก

2.6     “ข้อมูลกรรมสิทธิ์” ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ‎8 นี้

2.7     “แพลตฟอร์ม” หมายถึงแพลตฟอร์มที่     RX     เป็นเจ้าของและจัดการ ซึ่งเปิดใช้งานระบบการตลาดเชิงกิจกรรมอัตโนมัติ ข้อเสนอกิจกรรมดิจิทัล และการเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลให้กับผู้เข้าร่วม

2.8     “บริการ” หมายถึงการเผยแพร่เนื้อหาให้กับผู้เข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการใช้ และ/หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ การอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมใด ๆ ใช้ และ/หรือ เข้าถึงแพลตฟอร์มและบริการอื่นใดที่ได้รับจาก RX   

2.9     “การอัปเดต” หมายถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง แพทช์ (โปรแกรมแก้ไขจุดบกพร่อง) การแก้ไขข้อผิดพลาด รุ่นการบำรุงรักษา รุ่นรอง การอัปเกรด เวอร์ชันใหม่ และ/หรือ การปรับปรุงอื่น ๆ และ/หรือ การแก้ไขที่พัฒนา ที่ออกวางจำหน่ายหรือเผยแพร่โดย RX ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม การอัปเดตใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้จะถือว่าสร้างขึ้นโดยและเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม

3.     สิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์ม

3.1     การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งาน         ภายใต้ข้อกำหนดอื่น     ๆ     ทั้งหมดในที่นี้ และตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งหรือข้อตกลงที่ดำเนินการระหว่างผู้ลงโฆษณาและ     RX หรือข้อกำหนดในการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วม ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการพิจารณาตามที่แนบมาด้วยและข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญ (หรือเรียกว่า “คำสั่ง”) RX อนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้และไม่ผูกขาดตามข้อกำหนดในที่นี้เพื่อ (i) เข้าถึงแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (ii) หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณา ให้แสดงข้อเสนอของผู้ลงโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มให้กับผู้เข้าร่วม โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดใด ๆ ที่รวมอยู่ในคำสั่ง ให้ใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ในการบังคับใช้

3.2     ข้อจำกัดของสิทธิ์การใช้งาน เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ใน 3.1ii(b) หรือตามที่ตกลงกันไว้อย่างชัดแจ้งไว้ในที่นี้ คุณจะต้องไม่ (i) แก้ไขดัดแปลงหรือสร้างงานลอกเลียนแบบแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการแปลหรือการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น (ii) แจกจ่ายต่อ ยึดหน่วง ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ อนุญาตช่วง ใช้แพลตฟอร์มในการแบ่งกันใช้เวลาหรือการจัดการสำนักงานบริการ หรือโอนสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังแพลตฟอร์ม (iii) คัดลอกแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ (iv) ลบเครื่องหมายการค้า โลโก้ ลิขสิทธิ์ หรือข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์ คำอธิบาย สัญลักษณ์ หรือป้ายกำกับอื่น ๆ ในแพลตฟอร์ม

3.3     การใช้งานแพลตฟอร์ม         คุณตกลงที่จะใช้แพลตฟอร์มตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่มีวัตถุประสงค์ทั้งหมดตามข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ และะ (ii) กฎหมายป้องกันสแปมและข้อความไม่พึงประสงค์ที่บังคับใช้

4.     ข้อมูลบัญชี

4.1     ในการใช้บริการ                 คุณอาจถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คุณต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าใช้บริการ         (“บัญชี”)         คุณอาจต้องเลือกรหัสผ่าน (“ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ”) กฎดังต่อไปนี้จะทำการควบคุมความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ การอ้างอิงถึงบัญชีและข้อมูลการเข้าสู่ระบบจะรวมถึงบัญชีต่างและข้อมูลบัญชีต่าง ๆ รวมถึงชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน หรือคำถามเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นเพื่อการใช้ในการเข้าถึงบริการ

(i)         คุณจะต้องไม่เปิดเผยบัญชีหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ และไม่ให้ใครก็ตามเข้าถึงบัญชีของคุณหรือกระทำการอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณ

(ii)        ในกรณีที่คุณตระหนักหรือสงสัยอย่างมีเหตุผลถึงการละเมิดความปลอดภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณหรือการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแจ้งให้ RX ทราบทันทีและแก้ไขข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

(iii)       คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณทั้งหมด รวมถึงการซื้อ

(iv)       ภายใต้มาตรา (iii) ข้างต้น คุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย และการดำเนินการโดยบุคคลที่สาม คุณรับทราบว่าบัญชีของคุณอาจถูกยกเลิกหากมีบุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเป็นการที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย   

(v)        คุณยอมรับผิดชอบในทุกอย่างสำหรับการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านบัญชีของคุณ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ถูกห้ามมิให้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือ ได้รับบริการภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ/หรือ กฎหมายที่บังคับใช้ต่าง ๆ

(vi)       RX     ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือเรียกคืนชื่อผู้ใช้ใด ๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามว่าชื่อผู้ใช้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามดังกล่าว

4.2     คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ RX และจะอัปเดตข้อมูลนั้นทันทีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแก่ RX รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความยินยอมของบุคคลที่สาม (ตามขอบเขตที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)

5.     เนื้อหา

5.1     แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มช่วยในการนำเสนอ แจกจ่าย และตรวจสอบเนื้อหาแก่ผู้เข้าร่วม (“เนื้อหา”) เนื้อหาทั้งหมดที่มีให้ผ่านแพลตฟอร์มคือ (i) เนื้อหาที่จัดทำโดย RX หรือพันธมิตร และ/หรือ (ii) เนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ลงโฆษณา  RX มีสิทธิ์อนุมัติผู้ลงโฆษณาทั้งหมดที่ส่งเสริมข้อเสนอแก่ผู้เข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม

5.2     ความรับผิดชอบของผู้ลงโฆษณา ข้อมูลและเนื้อหาของผู้ลงโฆษณา

(i)         คุณซึ่งเป็นผู้ลงโฆษณาจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างและรับผิดชอบต่อข้อมูลผู้ลงโฆษณาใด ๆ ทั้งหมด รวมทั้งสารสนเทศ ข้อมูล ข้อความสั้น ๆ ข้อความ ลิงก์ กราฟิก วิดีโอ คำแนะนำ การแจ้งเตือน ข้อเสนอ เอกสารส่งเสริมการขาย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโดยคุณ (ซึ่งรวมเรียกว่า “เนื้อหาผู้ลงโฆษณา” และแต่ละรายการของเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ หรือเรียกว่า “ข้อเสนอของผู้ลงโฆษณา”) คุณจะดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น

(ii)        คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในการเสริมแต่ง แก้ไข และอัปเดตเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ

(iii)       คุณให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานทั่วโลกแบบไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในระหว่างระยะเวลาที่ระบุไว้ในที่นี้แก่ RX ตามขอบเขตที่จำเป็นต่อการให้บริการตามข้อกำหนดเหล่านี้ (a) แปลงเป็นดิจิทัล แปลงผัน ติดตั้ง อัปโหลด เลือก เรียงลำดับ จัดเรียง รวบรวม นำมารวมกัน ทำให้เกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้ ทำซ้ำ จัดเก็บ ประมวลผล กู้คืน ส่ง แจกจ่าย เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ และไฮเปอร์ลิงก์เนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ และ/หรือ (b) ทำสำเนาถาวรหรือสำรองเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ

(iv)       ยกเว้นสิทธิ์ที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งข้างต้นนั้น RX จะไม่ได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในหรือต่อเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ โดยไม่ได้ควบคุมเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ โดยไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในหรือต่อเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ และด้วยเหตุนี้จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ

(v)        ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม RX จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของผู้ลงโฆษณา และ/หรือ ข้อเสนอของผู้ลงโฆษณาของคุณ และ/หรือ ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วม และ/หรือ คุณ และ/หรือ บุคคลที่สามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเนื้อหาผู้ลงโฆษณา และ/หรือ ข้อเสนอของผู้ลงโฆษณาของคุณที่มีให้ผ่านบริการ โดยไม่เป็นการกระทบต่อข้อกำหนดทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นการยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องบันทึกสำเนาเนื้อหาผู้ลงโฆษณาทั้งหมดของคุณที่มีให้ผ่านบริการ

(vi)       RX ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณที่รับรู้และพิจารณาว่ามีความอันตราย ก้าวร้าว หรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือ กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ RX ยังอาจลบเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณที่ไม่ถูกต้องหรือมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ (ซึ่งรวมเรียกว่า “ข้อจำกัด”) อาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิก และ/หรือ ถูกระงับ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณได้ ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับเนื้อหาทั้งหมดที่มอบให้หรือมีให้ผ่านบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความตัวอักษร เหน้าเว็บที่มีให้ผ่านแพลตฟอร์ม ข้อความอีเมล การโพสต์ในกลุ่มข่าวสาร แชท และ/หรือ บัญชีส่วนบุคคล

(vii)      คุณจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ หรือที่เป็นการลามกอนาจาร เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตามผ่านทางแพลตฟอร์ม รวมถึงสื่อที่เป็นการลามกอนาจารเด็ก หมิ่นประมาท เหยียดเชื้อชาติ กล่าวร้าย มีความรุนแรงมากเกินไป และ/หรือ การคุกคาม

(viii)      คุณจะต้องไม่ใช้บริการด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดเพื่อการอัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือเผยแพร่โฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย เมลขยะ จดหมายลูกโซ่ สแปม หรือการชักชวนรูปแบบอื่นใดที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

(ix)       คุณจะต้องไม่ใช้เนื้อหาผู้ลงโฆษณา และ/หรือ แพลตฟอร์มเป็นที่อยู่อีเมลตอบกลับ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์โดยใช้นามแฝงสำหรับการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งจากสถานที่อื่นหรือผ่านบริการอื่น และคุณไม่สามารถแสร้งทำเป็นบุคคลอื่นเมื่อใช้บริการ

(x)        คุณจะต้องไม่อัปโหลด โพสต์ หรือส่งเอกสารใด ๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ผ่านบริการ

(xi)       คุณจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่เป็นการกระทบต่อข้อกำหนดทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อ

(a)        ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐบาลกลาง รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้หรือกฎระเบียบใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

(b)        แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจ้าหน้าที่ RX หรือระบุข้อความอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลหรือนิติบุคคล

(c)        ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนตัวระบุอื่น ๆ เพื่อปลอมแปลงที่มาของเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มหรือพัฒนาหน้าเพจหรือรูปภาพที่ซ่อนอยู่

(d)        อัปโหลด โพสต์ หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์ส่งต่อสู่สาธารณะภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(xii)      RX จะไม่รับผิดชอบต่อการคัดกรองเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม โโดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ RX และผู้ได้รับมอบหมายมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ในการใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการบล็อก หรือจำกัดการเข้าถึง หรือการมีให้ หรือปิดใช้งานเนื้อหาโฆษณาใด ๆ ของคุณที่มีอยู่ผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือ กฎหมายที่บังคับใช้ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น RX และผู้ได้รับมอบหมายอาจปิดการใช้งาน จำกัดการเข้าถึง หรือความพร้อมใช้งานของเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ คุณจะต้องประเมินและแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความเป็นต้นฉบับและลิขสิทธิ์ และการพึ่งพาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ คุณภาพ หรือประโยชน์ของเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ

(xiii)      คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า RX อาจ (i) เข้าถึง รักษา และเปิดเผยเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือหากเชื่อได้ว่าผู้เปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ (ii) เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเนื้อหาผู้ลงโฆษณาของคุณละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และ (iii) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ RX, ของผู้ใช้ รวมถึงของผู้เข้าร่วม และ/หรือ ของสาธารณะ

6.     การใช้แพลตฟอร์มโดยผู้เข้าร่วม

6.1   คุณซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมอาจเข้าถึงเนื้อหาของผู้ลงโฆษณาและข้อเสนอของผู้ลงโฆษณา และรวบรวมข้อเสนอและรายละเอียดการแลกใช้ผ่านแพลตฟอร์ม เฉพาะผู้เข้าร่วมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ ในกรณีที่บุคคลเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นไปตามคำจำกัดความของ “ผู้เข้าร่วม” การเข้าถึงแพลตฟอร์มของบุคคลดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามผู้ใช้ดังกล่าวจากแพลตฟอร์มเป็นการถาวรหรือชั่วคราว ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

6.2   การรวบรวมข้อเสนอผู้ลงโฆษณากำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องจัดเตรียม (a) ที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม (“อีเมลที่ลงทะเบียน”) หรือ (b) ที่อยู่อีเมลอื่นของผู้เข้าร่วม (“อีเมลข้อเสนอ”) และ การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการยอมรับว่าในกรณีที่ผู้เข้าร่วมให้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมลที่ลงทะเบียน โดยจะถูกแบ่งปันกับผู้ลงโฆษณา หรือในกรณีที่ผู้เข้าร่วมให้อีเมลข้อเสนอของพวกเขา อีเมลข้อเสนอของผู้เข้าร่วมจะถูกแบ่งปันกับผู้ลงโฆษณา

6.3   ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ลงโฆษณา ข้อเสนอของผู้ลงโฆษณา สินค้าและบริการที่ต้องการหรือรวบรวมจากผู้ลงโฆษณา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขการแลกใช้ การรับรอง การรับประกัน การบำรุงรักษา และการส่งมอบ ซึ่งเป็นเพียงเรื่องระหว่างคุณและผู้ลงโฆษณาเท่านั้น RX จะไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ลงโฆษณา ข้อเสนอของผู้ลงโฆษณา สินค้าหรือบริการที่ผู้ลงโฆษณาให้ไว้ RX นั้นไม่ใช่และไม่ควรตีความ RX ว่าเป็นฝ่ายในการทำธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่า RX อาจได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและบริการดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม คุณยอมรับว่า RX จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม RX จะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และไม่รับประกันเนื้อหาผู้ลงโฆษณา ข้อเสนอของผู้ลงโฆษณา สินค้าและบริการของธุรกิจหรือบุคคลเหล่านี้ RX จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาขอธุรกิจหรือบุคคลเหล่านี้และบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้งานและการแลกใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของผู้ลงโฆษณาอย่างรอบคอบ ในกรณีที่ข้อเสนอของผู้โฆษณาถูกยกเลิก ไม่สามารถแลกใช้หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องติดต่อผู้ลงโฆษณา และหาวิธีการแก้ไขเฉพาะของคุณแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวกับข้อเสนอของผู้ลงโฆษณานั้น โดยอยู่กับผู้ลงโฆษณา ไม่ใช่กับ RX RX จะไม่รับผิดชอบต่อความจริงหรือความถูกต้องของเนื้อหาผู้ลงโฆษณาหรือข้อเสนอของผู้ลงโฆษณาที่ระบุโดยผู้ลงโฆษณา หรือความสามารถของผู้ลงโฆษณาใด ๆ ในการดำเนินการหรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจรายงานการประพฤติมิชอบของผู้ลงโฆษณา และ/หรือ บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ ให้เราทราบ และเราอาจตรวจสอบการเรียกร้องและดำเนินการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้

7.     ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1   แพลตฟอร์มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน โดยไม่ให้มีการจำหน่าย แพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ แพลตฟอร์ม นั้นรวมถึงโครงสร้าง องค์กร และรหัสที่ถือเป็นความลับทางการค้าอันมีค่าของ RX และซัพพลายเออร์ สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อ (i) แพลตฟอร์ม รวมถึงเอกสารสำเนาใด ๆ และทั้งหมดที่อาจรวมอยู่ในหรือจัดให้ไว้ในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม (ii) รายงานหรือการวิเคราะห์ใด ๆ ที่จัดทำโดย RX ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม และ (iii) ความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของและจะยังคงเป็นของ RX และ/หรือ ซัพพลายเออร์ Rx จะต้องมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใด ๆ และทั้งหมดในและต่อการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ หรือการปรับปรุงแพลตฟอร์มที่แนะนำโดยคุณหรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

7.2   ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ RX ไม่ได้ให้สิทธิ์การใช้งานใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย RX ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้ง

8.     การจำกัดความรับผิด

เว้นแต่ตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แพลตฟอร์มและบริการได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ RX ขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ฝ่าฝืน RX จะไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการจะปราศจากข้อบกพร่อง โดยการระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หรือการใช้แพลตฟอร์มจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด RX จะไม่รับผิดชอบ และจะไม่มีส่วนรับผิดต่อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือรายการหรือบริการอื่นใดที่จัดหาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก RX ยกเว้นการรับประกันใด ๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการปฏิบัติงานของแพลตฟอร์ม หรือเพื่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความถูกต้องที่น่าพึงพอใจของแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นจะเป็นความรับผิดของคุณเอง โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น คุณรับทราบว่า RX ไม่รับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของแพลตฟอร์มหรือการสื่อสารที่ทำโดยแพลตฟอร์ม และยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการสื่อสารดังกล่าว ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม RX หรือซัพพลายเออร์ใด ๆ จะต้องรับผิดภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ หรือความรับผิดโดยเคร่งครัด) สำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ การทุจริตหรือการสูญเสียข้อมูล ต้นทุนในการจัดหาสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีทดแทน) ที่เกิดขึ้นจากเรื่องเหล่านี้ โดยข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับการให้บริการที่ทำโดยคู่สัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้เข้าร่วมใด ๆ แม้ว่า RX จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของ RX ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับบริการหรือธุรกรรมใด ๆ ที่คู่สัญญาเข้าทำ ระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้เข้าร่วมใด ๆ จะถูกจำกัดไว้ที่ 250 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งเรียกว่า “จำนวนเงินที่รับผิด”)

หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับ RX หรือแพลตฟอร์มหรือบริการ โปรดติดต่อ RX ผ่านทางเว็บไซต์ของกิจกรรม

สงวนลิขสิทธิ์ โดย Reed Exhibitions Limited 2024, Reed Exhibitions ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ RELX Inc. เวอร์ชัน 21 กุมภาพันธ์ 2024