Dijital Teklifler Platformu
KULLANIM ŞARTLARI

Website Terms & Conditions of Use

Digital Products Terms of Use

Digital Offers Platform

Son güncelleme: 21 Şubat 2024

1. ŞARTLARIN KABULÜ

1.1 Bu Kullanım Şartları ("Şartlar" veya "Sözleşme"), dijital teklifler ve teşvikler (aşağıda tanımlandığı şekilde) sağlayan Platformun sizin (bundan böyle "siz" veya "Kullanıcı" olarak anılacaktır) tarafınızdan kullanılmasını ve Reed Exhibitions Limited, Reed Exhibitions, a division of RELX Inc. veya küresel bağlı ortaklıklardan ("RX") Hizmetlerin (aşağıda tanımlandığı şekilde) alınmasını düzenler. Aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere Platform ve Hizmetler, buradaki Şartlar uyarınca, RX'in özel etkinlik pazarlama otomasyonu ve dijital teşvik platformu olan "Teklifler" başlıklı (geçici başlık) dijital teşvik platformu kullanılarak sağlanmakta olup bu platform aşağıda tanımlandığı gibi "Colleqt" veya "Colleqt Teklifleri", Platform olarak da adlandırılabilir. "Collect", "Collect It" (Topla) ya da benzer bir düğmeye (bundan böyle "kullanım" ya da "erişim" olarak anılacaktır) tıklamak da dahil olmak üzere, Platforma ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümüne kaydolarak, erişim sağlayarak ve/veya bunları kullanarak, bu Şartlar ve etkinlik web sitesinde bulunan "Kullanım Şartları ve Koşulları" hükümlerine bağlı olmayı kabul edersiniz.  Bu Şartları kabul etmiyorsanız Platforma ve/veya Hizmetlere erişemezsiniz. Platforma ve/veya Hizmetlere erişme hakkınız, açıkça bu Şartlara onay vermeniz ve uymanız koşuluna bağlıdır.

1.2 Bu Şartlar, RX'in açık yazılı onayı olmadan revize edilemez veya değiştirilemez.

1.3 Bu Şartları ihlal ederseniz RX, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak erişimi sonlandırabilir veya askıya alabilir.

1.4 RX'in; içeriği dahil olmak üzere Platformun ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünü istediği zaman değiştirebileceğini veya Platformu ve/veya Hizmetleri ya da bunların herhangi bir bölümünü, herhangi bir nedenle, önceden size bildirimde bulunmak dışında herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin sonlandırabileceğini kabul edersiniz. Belirli bir etkinlikle ilgili olarak RX Hizmetlerinin bir Reklamveren için halihazırda etkinleştirildiği durumlarda RX, söz konusu Reklamveren için Platform veya Hizmetin işlevselliğini önemli ölçüde azaltmayacaktır. 

1.5 Bu Şartları kabul ederek ve/veya Platforma ve/veya Hizmetlere erişerek RX ile bağlayıcı bir sözleşme yapmaya kabil olduğunuzu ve en az 18 yaşında ya da geçerli yasalar uyarınca reşit olduğunuzu (hangisi daha büyükse) beyan edersiniz. İkamet ettiğiniz veya Platforma ve/veya Hizmetlere eriştiğiniz ülkenin yasaları kapsamında Hizmetleri almaktan men edilen bir kişi olmanız durumunda Platforma ve/veya Hizmetlere erişemez ve bu Şartları kabul edemezsiniz.

2. TANIMLAR

Bu Şartlarda aksi belirtilmedikçe, bu Şartlarda kullanılan büyük harfli terimler aşağıdaki anlamlara gelecektir:

2.1 "Reklamveren", reklamveren veya Platformda kullanıldığı şekliyle "Sergi Sahibi" anlamına gelir ve Katılımcılara Platform aracılığıyla ürün ve/veya hizmet sunan kişidir.

2.2 "Reklamveren Verileri", RX tarafından Platform veya Hizmetler ile ilgili olarak alınan, depolanan veya kullanılan, Reklamverenler veya temsilcileriyle ilgili kişisel bilgiler, kayıtlar, dosyalar, raporlar ve diğer veriler anlamına gelir.

2.3 "Katılımcı", en az 18 yaşında veya geçerli yasalar uyarınca reşit yaşta (hangisi daha büyükse) olup Platforma erişim ve/veya kullanım izni bulunan, yüz yüze veya sanal bir RX etkinliğinin (her biri, "etkinlik") kayıtlı katılımcısı anlamına gelir.

2.4 "Katılımcı Verileri", Platform ve/veya burada belirtilen Hizmetler ile bağlantılı olarak alınan, kullanılan veya saklanan (kimliksiz ve/veya toplu bilgiler dışında) Katılımcılar ile ilgili her türlü ve tüm kişisel bilgiler, kayıtlar, dosyalar, raporlar ve diğer veriler anlamına gelir.

2.5 "Fikri Mülkiyet", tasarım, formül, prosedür, yöntem, cihaz, fikir, buluş, eser, iyileştirme, sahipli eserler ve diğer benzer materyaller şeklinde olup dünya çapında patent, ticari marka, veritabanı hakları, tasarım hakları, manevi haklar, alan adları, marka adları ve ticari adlar, teknik bilgi, telif hakkı veya ticari sır yasaları ve/veya diğer yasal hükümler veya müşterek hukuk doktrinleri kapsamında korumaya tabi olan tüm mülkiyeti ifade eder.

2.6 "Özel Bilgiler", burada Bölüm ‎8 kapsamında tanımlandığı şekildedir.

2.7 "Platform", RX'in sahip olduğu ve yönettiği Platformu ifade eder. Bu Platform, etkinlik pazarlama otomasyonu, dijital etkinlik teklifleri ve dijital içeriğin Katılımcılara dağıtılmasını sağlar.

2.8 "Hizmetler", Platformun kullanılması ve/veya Platforma erişim ve/veya herhangi bir Katılımcının Platformu ve işbu belge kapsamında RX tarafından sağlanan diğer hizmetleri kullanmasına ve/veya bunlara erişmesine izin verilmesi de dahil olmak üzere içeriğin Platform aracılığıyla Katılımcılara dağıtılması anlamına gelir.   

2.9 "Güncellemeler"; hata giderme işlemleri, yamalar, hata düzeltmeleri, bakım sürümleri, küçük çaplı sürümler, yükseltmeler, yeni sürümler ve/veya RX tarafından Platform ile ilgili olarak geliştirilen, yayınlanan veya kullanıma sunulan diğer iyileştirmeler ve/veya değişiklikleri ifade eder. İşbu belge kapsamında sunulan herhangi bir Güncelleme, Platformun bir parçasını teşkil edecek ve bu şekilde kabul edilecektir.

3. PLATFORM LİSANSI

3.1 Lisansın Verilmesi. İşbu belgede yer alan diğer tüm şartlara tabi olarak ve Reklamveren ile RX arasında imzalanan bir sipariş formunda veya sözleşmede ya da bu Şartların eki olarak kabul edilen ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan Katılımcı katılım şartlarında ("Sipariş") yer aldığı şekilde, RX işbu belge ile (i) bu Şartlara uygun olarak Platforma erişmek ve (ii) Reklamveren olmanız halinde, Reklamveren Tekliflerini Platform aracılığıyla Katılımcılara sunmak için devredilemez, münhasır olmayan bir lisans vermekte olup bunların tamamı aşağıda belirtilen sınırlamalara tabidir. Bu Şartlar ile Siparişte yer alan herhangi bir şart arasında uyuşmazlık olması durumunda, bu Şartlar geçerli olacaktır.

3.2 Lisans Sınırlamaları. 3.1ii(b) maddesinde belirtilen veya işbu belgenin başka bir yerinde açıkça kabul edilen durumlar hariç olmak üzere, (i) çeviri veya yerelleştirme dahil olmak üzere Platformun tamamını veya herhangi bir bölümünü değiştiremez ve bunların herhangi bir bölümünden türev eser oluşturamazsınız; (ii) Platformu yeniden dağıtamaz, engelleyemez, satamaz, kullanım amacıyla veya ticari amaçla kiralayamaz, Platformun alt lisansını veremez, Platformu devremülk veya hizmet bürosu düzenlemesi kapsamında kullanamaz ya da Platformun tamamına yahut herhangi bir bölümüne ilişkin hakları devredemezsiniz; (iii) Platformun tamamını ya da herhangi bir bölümünü kopyalayamazsınız veya (iv) Platformdaki hiçbir ticari markayı, logoyu, telif hakkını yahut diğer mülkiyet bildirimlerini, lejantları, simgeleri veya etiketleri kaldıramazsınız.

3.3 Platform Kullanımı. Platformu yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak kullanmayı kabul edersiniz ve (i) yürürlükteki veri koruma ve gizlilik yasaları ve (ii) yürürlükteki spam ve istenmeyen mesajlarla mücadele yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu Şartlara uygun olarak hedeflenen amaçtan farklı bir amaç doğrultusunda kullanamazsınız.

4. Hesap Bilgileri

4.1 Hizmetlere erişmek için ilgili bilgilerinizi kullanarak oturum açmanız istenebilir. Hizmetlere erişmek için bir hesap ("Hesap") oluşturmanız gerektiğinde, bir parola ("Oturum Açma Bilgileri") seçmeniz gerekebilir. Aşağıdaki kurallar, Hesap ve Oturum Açma bilgilerinin güvenliğini düzenler. Bu Şartlar doğrultusunda, Hesap ve Oturum Açma Bilgilerine yönelik atıflar, Hizmetlere erişmek amacıyla oluşturulup oluşturulmamasından bağımsız olarak kullanıcı adları, e-posta, parolalar veya güvenlik soruları dahil olmak üzere Hizmetlere erişmek için kullanılan her türlü hesabı ve hesap bilgilerini içerecektir

(i) Hesap veya Oturum Açma Bilgilerinizi paylaşamaz, başka birinin Hesabınıza erişmesine izin veremez ya da Hesabınızın güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir eylemde bulunamazsınız.

(ii) Herhangi bir kayıp, hırsızlık veya Oturum Açma Bilgilerinizin izinsiz olarak açıklanması ya da Hesabınıza izinsiz erişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir güvenlik ihlalinin farkına varmanız veya böyle bir ihtimalden makul ölçüde şüphelenmeniz durumunda, RX'i derhal bilgilendirmeli ve Oturum Açma Bilgilerinizi değiştirmelisiniz;

(iii) Oturum Açma Bilgilerinin gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz ve satın alımlar dahil olmak üzere Oturum Açma Bilgilerinizin tüm kullanımlarından siz sorumlu olacaksınız;

(iv) Yukarıdaki bölüm (iii) uyarınca, şüpheye mahal vermemek amacıyla, üçüncü taraflarca gerçekleştirilen eylemler de dahil olmak üzere ve söz konusu eylemlerin tarafınızca gerçekleştirilmiş olup olmamasından bağımsız olarak Hesabınız aracılığıyla gerçekleşen her faaliyetten siz sorumlusunuz. Bu nedenle, Hesabınızın başka biri tarafından bu Şartları ihlal eden veya başka bir şekilde uygunsuz ya da yasa dışı olan herhangi bir faaliyette bulunmak için kullanılması durumunda Hesabınızın sonlandırılabileceğini kabul edersiniz;   

(v) İşbu belgede belirtilen hükümler ve/veya yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca Hizmetlerin, bu Şartları kabul etmekten ve/veya Hizmetleri almaktan men edilmiş herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından Hesabınız aracılığıyla izinsiz kullanımına ilişkin tüm sorumluluğu kabul edersiniz;

(vi) RX, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bir kullanıcı adının ilgili üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğine ilişkin talepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle kullanıcı adlarını kaldırma veya geri alma hakkını saklı tutar.

4.2 İşbu belgeyle RX'e doğru ve eksiksiz bilgiler vermeyi ve söz konusu bilgiler değiştikten hemen sonra bu bilgileri güncellemeyi kabul edersiniz. Herhangi bir üçüncü tarafın onayı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla (yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli olduğu ölçüde), RX'e yukarıdaki bilgileri sağlama hakkına ve yetkisine tam olarak sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.

5. İÇERİK

5.1 Platform. Platform, içeriğin Katılımcılara sunulmasını, dağıtılmasını ve izlenmesini sağlar ("İçerik"). Platform aracılığıyla sunulan tüm içerikler aşağıdaki kategorilerden birine girer: (i) RX veya iş ortakları tarafından sunulan içerik ve/veya (ii) Reklamverenler tarafından sunulan içerik.  RX, Platform aracılığıyla Katılımcılara teklifleri tanıtan tüm Reklamverenleri onaylama hakkına sahip olacaktır.

5.2 Reklamverenin Sorumlulukları: Reklamveren Verileri ve İçeriği.

(i) Reklamveren olarak siz, tüm Reklamveren Verilerinin yanı sıra platform aracılığıyla sizin tarafınızdan sunulan bilgi, veri, metin, mesaj, bağlantı, grafik, video, öneriler, bildirimler, teklifler, tanıtım materyalleri veya diğer materyallerin tamamından (topluca "Reklamveren İçeriğiniz" ve Reklamveren İçeriğinizin her bir öğesi olarak "Reklamveren Teklifiniz") tam olarak sorumlu ve yükümlü olacaksınız. Yukarıda belirtilenlerin genel niteliğinden ödün vermeden, Platform aracılığıyla sunulan Reklamveren İçeriğinizi geleneksel sektör standartlarına uygun olarak incelemeyi taahhüt edersiniz.

(ii) Reklamveren İçeriğinizi eklemekten, değiştirmekten ve güncellemekten yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

(iii) İşbu belge ile RX'e, bu Şartların geçerli olduğu süre boyunca Hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olduğu ölçüde, aşağıdaki eylemlere yönelik münhasır olmayan, telifsiz, dünya çapında geçerli bir hak ve lisans verirsiniz: (a) Reklamveren İçeriğinizi dijitalleştirme, dönüştürme, kurma, yükleme, seçme, sipariş verme, düzenleme, derleme, birleştirme, senkronize etme, kullanma, çoğaltma, saklama, işleme, alma, iletme, dağıtma, yayınlama, herkese açık olarak görüntüleme, herkese açık olarak sergileme ve köprü oluşturma ve/veya (b) Reklamveren İçeriğinizin arşiv veya yedek kopyalarını oluşturma.

(iv) Yukarıda açıkça verilen haklar dışında RX, Reklamveren İçeriğinize ilişkin veya bu içeriğe yönelik herhangi bir hak, mülkiyet hakkı veya menfaat elde etmez, Reklamveren İçeriğinizi kontrol etmez, Reklamveren İçeriğiniz üzerinde veya bu içeriğe yönelik mülkiyet iddiasında bulunmaz ve bu nedenle Reklamveren İçeriğinizin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmez.

(v) RX hiçbir koşulda, Hizmetler aracılığıyla sunulan Reklamveren İçeriğiniz ve/veya Reklamveren Teklifleriniz için ve/veya Reklamveren İçeriğiniz ve/veya Reklamveren Teklifiniz nedeniyle herhangi bir Katılımcının ve/veya sizin ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir şekilde zarar görmesi nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yukarıda belirtilenlerin genel niteliğinden ödün verilmeksizin, işbu belgeyle Hizmetler aracılığıyla sunulan Reklamveren İçeriklerinizin herhangi birinin ve tamamının bir kopyasını kaydetmenin sizin sorumluluğunuz olduğu kabul edilir.

(vi) RX zararlı, saldırgan veya başka bir şekilde bu Şartları ve/veya yürürlükteki yasaları ihlal ettiğini fark ve tespit ettiği Reklamveren İçeriğinizi düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Ayrıca RX, yanlış olan veya izinsiz açıklama ya da kişisel bilgiler içeren Reklamveren İçeriklerinizden herhangi birini kaldırabilir. Bu kısıtlamaların ihlal edilmesi (topluca "Kısıtlamalar"), Reklamveren İçeriğinize erişme kabiliyetinizi korumanız koşuluyla Hesabınızın sonlandırılmasına ve/veya askıya alınmasına da neden olabilir. Bu Kısıtlamalar; kısa mesajlar, Platform aracılığıyla sunulan web sayfaları, e-posta mesajları, haber grubu gönderileri, sohbet ve/veya kişisel hesaplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Hizmetlere veya Hizmetler aracılığıyla sağlanan tüm içerikler için geçerlidir.

(vii) Herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ya da uygunsuz olan, çocuklara herhangi bir şekilde zarar veren, çocuk pornografisi içeren, karalayıcı, ırkçı, aşağılayıcı, aşırı düzeyde şiddet ve/veya taciz niteliği taşıyan hiçbir içeriği Platform aracılığıyla kullanıma sunamazsınız.

(viii) Hizmetleri, yürürlükteki herhangi bir yasa kapsamında özellikle izin verilen durumlar hariç olmak üzere, istenmeyen veya izinsiz herhangi bir reklam, tanıtım materyali, önemsiz posta, zincir yazılar, spam veya diğer herhangi bir isteği yüklemek, yayınlamak, e-postayla göndermek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak amacıyla hiçbir şekilde kullanamazsınız.

(ix) Reklamveren İçeriklerinizin hiçbirini ve/veya Platformu, başka bir konumdan veya başka bir hizmet aracılığıyla ilettiğiniz iletiler için rumuzlu iade e-posta adresi ve/veya telefon numarası olarak kullanamaz ve Hizmetleri kullanırken başka biri gibi davranamazsınız.

(x) Herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımı ya da telekomünikasyon ekipmanının çalışmasını kesintiye uğratmak, imha etmek veya sınırlandırmak üzere tasarlanmış yazılım virüsleri ya da başka bir bilgisayar kodu, dosyası yahut programı içeren hiçbir materyali Hizmetler aracılığıyla yükleyemez, gönderemez veya başka bir şekilde aktaramazsınız.

(xi) Platformu, yukarıda başka bir şekilde ele alınmayan herhangi bir yasa dışı faaliyet doğrultusunda kullanamazsınız. Yukarıda belirtilenlerin genel niteliğinden ödün vermeden, Platformu aşağıdaki amaçlarla kullanamazsınız:

(a) geçerli yerel, federal, eyalet, ulusal veya uluslararası yasaları veya kanun hükmü taşıyan herhangi bir yönetmeliği kasten veya kasıtsız olarak ihlal etmek;

(b) bir RX yetkilisi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek ya da bir kişi yahut kuruluşla olan ilişkinizi gerçeğe aykırı olarak veya başka bir şekilde yanlış beyan etmek;

(c) Platform üzerinden iletilen Reklam İçeriğinizin kaynağını gizlemek veya gizli sayfalar ya da resimler geliştirmek için sahte üst bilgiler oluşturmak veya tanımlayıcıları başka şekilde tahrif etmek;

(d) herhangi bir yasa veya sözleşmeye ya da güvene dayalı ilişkiler kapsamında halka iletme hakkına sahip olmadığınız herhangi bir içeriği yüklemek, yayınlamak veya başka bir şekilde iletmek.

(xii) RX, Reklamveren İçeriğinizin ön taramasından sorumlu değildir. Bununla beraber, bu Şartların diğer hükümlerinden ödün vermeden RX ve görevlileri, tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak Platform aracılığıyla sunulan ve bu Şartları ve/veya yürürlükteki yasaları ihlal eden Reklamveren İçeriğinizin erişimini veya kullanılabilirliğini engelleme, kısıtlama ya da söz konusu içeriği devre dışı bırakma hakkına sahiptir (ancak bunu yapmakla mükellef değildir). Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın RX ve görevlileri, bu Şartları veya yürürlükteki yasaları ihlal eden herhangi bir Reklamveren İçeriğinizi devre dışı bırakabilir ya da söz konusu içeriğe erişimi yahut içeriğin kullanılabilirliğini kısıtlayabilir. Reklamveren İçeriğinizin yasallığı, güvenilirliği, uygunluğu, orijinalliği, telif hakkı durumu ve Reklamveren İçeriğinizin doğruluğuna, bütünlüğüne, niteliğine veya yararlılığına itimat edilmesi dahil olmak üzere söz konusu içeriğin kullanımı ile ilgili tüm riskleri değerlendirecek ve üstleneceksiniz.

(xiii) RX'in (i) yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca gerekli olması veya bu Şartları uygulamak için böyle bir açıklamanın gerekli olduğuna kanaat getirmesi durumunda herhangi bir Reklam İçeriğinize erişim sağlayabileceğini, söz konusu içeriği muhafaza edebileceğini ve açıklayabileceğini; (ii) Reklamveren İçeriğinizin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiği iddialarına yanıt vermek ve (iii) RX'in, kullanıcılarının, Katılımcıların ve/veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak üzere söz konusu işlemleri gerçekleştirebileceğini kabul edersiniz.

6. Platformun Katılımcılar tarafından kullanımı

6.1 Katılımcı olarak siz, Platform aracılığıyla Reklamveren İçeriğine ve Reklamveren Tekliflerine erişebilir ve teklif ve kullanım bilgilerini toplayabilirsiniz. Platforma yalnızca Katılımcılar erişebilir. "Katılımcı" tanımını karşılamayan bir kişinin Platforma eriştiği ölçüde, bu kişinin Platforma erişimi işbu Kullanım Şartlarının ihlali olarak kabul edilir ve bu tür kullanıcıları tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kalıcı veya geçici süreyle Platformdan men etme hakkını saklı tutarız.

6.2 Bir Reklamveren Teklifinin toplanması, Katılımcı tarafından (a) etkinliğin kaydı için kullanılan e-posta adresinin ("Kayıtlı E-posta") veya (b) Katılımcının başka bir e-posta adresi ("Teklif E-postası") sağlanmasını ve bu Şartların kabul edilmesini gerektirmekte olup buna, Katılımcı tarafından Kayıtlı E-Posta adresi sağlandığında Kayıtlı E-Posta adresi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Katılımcının kayıt verilerinin Reklamverenle paylaşılması ya da Katılımcı tarafından Teklif E-postası sağlandığında Katılımcının Teklif E-postasının Reklamveren ile paylaşılmasının kabulü dahildir.

6.3 Reklamveren İçeriği, Reklamveren Teklifleri, bir Reklamverenden istenen veya toplanan ticari ürün ve hizmetler ile ilgili tüm konular (kullanma koşulları, garantiler, teminatlar, bakım ve teslimat dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) yalnızca siz ve Reklamveren arasındadır. Reklamveren İçeriği, Reklamveren Teklifleri, Reklamveren tarafından sağlanan ürünler veya hizmetlerle ilgili RX hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. RX, Platform ve Hizmetler ile bağlantılı olarak bir tür gelir veya başka bir ücret almış olsun ya da olmasın, bu tür işlemlere taraf değildir ve bu tür işlemlerin tarafı olarak yorumlanmamalıdır. RX'in bu tür işlemlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hiçbir maliyet veya zarardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. RX, bu işletmelerin veya kişilerin Reklamveren İçeriğini, Reklamveren Tekliflerini, ticari ürünlerini ve hizmetlerini incelemekten veya değerlendirmekten sorumlu değildir ve bunu garanti etmez. RX, bunların ve diğer üçüncü tarafların eylemleri, ürünleri veya içeriği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Herhangi bir Reklamveren Teklifiyle ilişkili gizlilik bildirimlerini ve diğer kullanım ve kullanma koşullarını dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekir. Bir Reklamveren Teklifinin iptal edilmesi, kullanılamaması veya herhangi bir nedenle beklentilerinizi karşılamaması durumunda Reklamveren ile iletişime geçmeniz gerekir; Reklamveren Teklifine ilişkin tek ve münhasır çözüm yolunuz RX nezdinde değil, Reklamveren nezdindedir. RX, Reklamverenler tarafından ilan verilen Reklam İçeriklerinin veya Reklamveren Tekliflerinin gerçekliğinden veya doğruluğundan ya da herhangi bir Reklamverenin bir işlemi gerçekleştirme veya tamamlama kabiliyetinden sorumlu değildir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Reklamverenlerin ve/veya üçüncü tarafların Platform veya herhangi bir Hizmet ile bağlantılı suistimallerini bize bildirebilirsiniz; kendi takdirimize bağlı olarak talebi araştırabilir ve eyleme geçebiliriz.

7. Fikri Mülkiyet

7.1 Platform satılmamakta olup kullanım lisansı verilmektedir. Platform telif hakkı yasaları, diğer fikri mülkiyet yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Yapısı, organizasyonu ve kodu da dahil olmak üzere Platform, RX ve tedarikçilerinin değerli ticari sırlarını teşkil eder. (i) Platforma dahil edilebilecek veya Platformla bağlantılı olarak sağlanabilecek belgelerin her türlü ve tüm kopyaları dahil olmak üzere Platforma ilişkin tüm haklar, mülkiyet hakları ve menfaatler; (ii) RX tarafından Platform kullanımıyla bağlantılı olarak hazırlanan her türlü rapor veya analiz ve (iii) yukarıdakilere dahil olan veya bunlarla ilişkili her türlü teknik bilgi veya Fikri Mülkiyet, RX'e ve/veya tedarikçilerine aittir ve bunların mülkiyetinde kalacaktır. RX, Platform ile ilgili olarak sizin veya başka bir tarafın önerdiği herhangi bir değişiklik, tasarım değişikliği veya iyileştirme üzerinde her türlü hak, mülkiyet hakkı ve menfaate hiçbir ödeme ve karşılık sunulmaksızın sahip olacaktır.

7.2 İşbu belgede açıkça belirtilenler dışında RX, açık veya zımni hiçbir lisans vermez. Açıkça verilmeyen tüm haklar RX tarafından saklı tutulur.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

BURADA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA VE YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, PLATFORM VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTA OLUP RX, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. RX, PLATFORMUN VE/VEYA HİZMETLERİN HATASIZ OLACAĞINI, GÜVENLİK AÇIKLARINI TESPİT EDECEĞİNİ VEYA PLATFORM KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. RX, RX DIŞINDA HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURULUŞ TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR DONANIM, YAZILIM VEYA DİĞER ÖĞE YA DA HİZMET İLE İLGİLİ OLARAK SORUMLU VE YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. BU ŞARTLARDA AÇIKÇA BELİRTİLEN GARANTİLER DIŞINDA, PLATFORMA ERİŞİM, PLATFORMUN KULLANIMI VEYA PERFORMANSI YA DA KALİTE YETERLİLİĞİ, PERFORMANS YETERLİLİĞİ VE DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ TÜM RİSK SİZE AİTTİR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN GENEL NİTELİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, RX'İN PLATFORMUN VEYA PLATFORM KULLANILARAK YAPILAN İLETİŞİMLERİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ VEYA TAAHHÜT ETMEDİĞİNİ KABUL EDER VE SÖZ KONUSU GÜVENLİK VE İLETİŞİMLERLE İLGİLİ TÜM RİSKLERİ ÜSTLENİRSİNİZ. GEÇERLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, RX VEYA HERHANGİ BİR TEDARİKÇİSİ, BU ŞARTLARIN VEYA BURADA TARAFLARCA İMZALANAN HERHANGİ BİR İLGİLİ HİZMET SÖZLEŞMESİNİN KONUSUNDAN YA DA REKLAMVEREN İLE HERHANGİ BİR KATILIMCI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMDEN KAYNAKLANAN, HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN HİÇBİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇ KABİLİNDEN DOĞAN ZARAR KARŞISINDA (TİCARİ KÂR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, TİCARİ BİLGİLERİN KAYBI, VERİ BOZULMASI VEYA KAYBI, İKAME MAL, HİZMET VEYA TEKNOLOJİLERİN TEMİN EDİLMESİNE İLİŞKİN MALİYETTEN DOĞAN ZARAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), HİÇBİR HUKUK TEORİSİ KAPSAMINDA (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, İHMAL VEYA KUSURSUZ SORUMLULUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) SORUMLU OLMAYACAKTIR. HER DURUMDA, RX'İN BU ŞARTLARDAN VEYA TARAFLARCA İMZALANAN HİZMET SÖZLEŞMESİ YA DA REKLAMVEREN İLE HERHANGİ BİR KATILIMCI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMDEN KAYNAKLANAN ZARAR KARŞISINDA TEK SORUMLULUĞU 250 ABD DOLARI ("SORUMLULUK TUTARI") İLE SINIRLI OLACAKTIR.

Bu Şartlar ile ilgili her türlü sorunuz veya RX, Platform ya da Hizmetler ile ilgili diğer konular için lütfen etkinlik web sitesi üzerinden RX ile iletişime geçin.

Tüm hakları saklıdır, Reed Exhibitions Limited 2024; Reed Exhibitions, a division of RELX Inc. v. 21 Şubat 2024