Platforma ofert cyfrowych                   WARUNKI UŻYTKOWANIA

Website Terms & Conditions of Use

Digital Products Terms of Use

Digital Offers Platform

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2024 r

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

1.1 Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki” lub „Umowa”) regulują korzystanie przez użytkownika (zwanego dalej”Użytkownikiem”) z Platformy zapewniającej cyfrowe oferty i zachęty (zgodnie z definicją poniżej) oraz otrzymywanie Usług (zgodnie z definicją poniżej) od Reed Exhibitions Limited, Reed Exhibitions, oddziału RELX Inc. lub globalnych podmiotów stowarzyszonych („RX”). Jak opisano poniżej, Platforma i Usługi są świadczone zgodnie z niniejszymi Warunkami przy użyciu zastrzeżonej przez RX platformy do automatyzacji marketingu wydarzeń i cyfrowych zachęt, wstępnie zatytułowanej „Oferty”, która może być również określana mianem „Colleqt” lub „Oferty Colleqt”, zgodnie z definicją poniżej, Platforma. Rejestrując się, uzyskując dostęp i/lub korzystając z Platformy i/lub dowolnej części Usług, w tym klikając przycisk „Odbierz”, „Odbierz to” lub podobny przycisk (dalej „korzystanie” lub „dostęp”), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz „Warunków użytkowania” dostępnych na stronie internetowej wydarzenia.  Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może uzyskać dostępu do Platformy i/lub Usług. Prawo użytkownika do dostępu do Platformy i/lub Usług jest wyraźnie uzależnione od wyrażenia zgody na niniejsze Warunki i ich przestrzegania.

1.2 Niniejsze Warunki nie mogą być zmieniane ani modyfikowane bez wyraźnej pisemnej zgody RX.

1.3 Jeśli użytkownik naruszy niniejsze Warunki, RX może zakończyć lub zawiesić dostęp bez powiadomienia i według własnego uznania.

1.4 Użytkownik zgadza się, że RX może zmienić dowolną część Platformy i/lub Usług, w tym ich zawartość, w dowolnym momencie lub zakończyć działanie Platformy i/lub Usług lub dowolnej ich części, z dowolnego powodu, po uprzednim powiadomieniu użytkownika, ale bez dalszej odpowiedzialności. Pod warunkiem, że w przypadkach, w których Usługi RX zostały już aktywowane dla Reklamodawcy w związku z konkretnym wydarzeniem, RX nie ograniczy w istotny sposób funkcjonalności Platformy lub Usługi dla tego Reklamodawcy.  

1.5 Użytkownik oświadcza, że akceptując niniejsze Warunki i/lub uzyskując dostęp do Platformy i/lub Usług, jest w stanie zawrzeć wiążącą umowę z RX i ma co najmniej 18 lat lub jest pełnoletni zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Platformy i/lub Usług i nie może zaakceptować niniejszych Warunków, jeśli jest osobą, której nie wolno korzystać z Usług zgodnie z prawem kraju, w którym zamieszkuje lub z którego uzyskuje dostęp do Platformy i/lub Usług.

2. DEFINICJE

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, terminy pisane wielką literą w niniejszych Warunkach mają następujące znaczenie:

2.1 „Reklamodawca oznacza reklamodawcę lub, jak jest to używane na Platformie, „Wystawcę”, oferującego Uczestnikom towary i/lub usługi za pośrednictwem Platformy.

2.2 „Dane Reklamodawcy” oznaczają dane osobowe, rejestry, pliki, raporty i inne dane dotyczące Reklamodawców lub ich przedstawicieli, które są otrzymywane, przechowywane lub wykorzystywane przez RX w związku z Platformą lub Usługami. 

2.3 „Uczestnik” oznacza zarejestrowanego uczestnika osobistego lub wirtualnego wydarzenia RX (zwanego dalej ”wydarzeniem”), w wieku co najmniej 18 lat lub pełnoletniego zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, z dostępem i/lub pozwoleniem na korzystanie z Platformy. 

2.4 „Dane Uczestników” oznaczają wszelkie dane osobowe, rejestry, pliki, raporty i inne dane dotyczące Uczestników, które są otrzymywane, wykorzystywane lub przechowywane w związku z Platformą i/lub Usługami świadczonymi na jej podstawie (inne niż informacje niezidentyfikowane i/lub zagregowane). 

2.5 „Własność intelektualna” oznacza wszelką własność, czy to w formie projektów, formuł, procedur, metod, urządzeń, pomysłów, wynalazków, kreacji, ulepszeń, dzieł autorskich i innych podobnych materiałów, niezależnie od tego, czy podlega ochronie na mocy patentu, znaku towarowego, praw do bazy danych, praw do wzoru, praw osobistych, nazw domen, marek i nazw handlowych, know-how, prawa autorskiego lub tajemnicy handlowej i/lub innych przepisów ustawowych lub doktryny prawa zwyczajowego, na całym świecie.

2.6 „Informacje zastrzeżone” zgodnie z definicją w Sekcji ‎8 niniejszego dokumentu.

2.7 „Platforma” oznacza Platformę będącą własnością i zarządzaną przez RX, która umożliwia automatyzację marketingu wydarzeń, cyfrowe oferty wydarzeń i dystrybucję treści cyfrowych do Uczestników.

2.8 „Usługi” oznaczają dystrybucję treści do Uczestników za pośrednictwem Platformy, w tym korzystanie z Platformy i/lub uzyskiwanie do niej dostępu i/lub zezwalanie Uczestnikom na korzystanie z Platformy i/lub uzyskiwanie do niej dostępu oraz wszelkie inne usługi świadczone przez RX na mocy niniejszej Umowy.    

2.9 „Aktualizacje” oznaczają wszelkie poprawki błędów, łatki, korekty błędów, wydania konserwacyjne, wydania drobne, aktualizacje, nowe wersje i/lub inne ulepszenia i/lub modyfikacje opracowane, wydane lub opublikowane przez RX w odniesieniu do Platformy. Wszelkie Aktualizacje udostępnione na mocy niniejszej Umowy będą stanowić i będą uważane za część Platformy. 

3. LICENCJA NA PLATFORMĘ

3.1 Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem wszystkich innych warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz zawartych w formularzu zamówienia lub umowie zawartej między Reklamodawcą a RX lub warunkach uczestnictwa Uczestnika, do których niniejsze Warunki są uważane za załączone i których niniejsze Warunki stanowią integralną część („Zamówienie”), RX niniejszym udziela niezbywalnej, niewyłącznej licencji na okres obowiązywania niniejszego dokumentu na (i) dostęp do Platformy zgodnie z niniejszymi Warunkami; oraz (ii) w przypadku Reklamodawcy, prezentowanie Uczestnikom Ofert Reklamodawcy za pośrednictwem Platformy, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi warunkami a jakimikolwiek warunkami zawartymi w Zamówieniu, niniejsze warunki będą rozstrzygające.

3.2 Ograniczenia licencji. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 3.1ii(b) lub w inny sposób wyraźnie uzgodniony w niniejszym dokumencie, użytkownik nie może (i) modyfikować ani tworzyć żadnych dzieł pochodnych całości lub jakiejkolwiek części Platformy, w tym tłumaczyć lub lokalizować; (ii) redystrybuować, obciążać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, udzielać sublicencji, korzystać z Platformy w ramach umowy timesharingu lub biura usług ani w inny sposób przenosić praw do całości lub jakiejkolwiek części Platformy; (iii) kopiować całości lub jakiejkolwiek części Platformy; ani (iv) usuwać jakichkolwiek znaków towarowych, logo, praw autorskich lub innych informacji o prawach własności, legend, symboli lub etykiet z Platformy.

3.3 Korzystanie z platformy. Użytkownik zgadza się korzystać z Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie będzie jej używać do celów innych niż zamierzone, zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym między innymi (i) obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności oraz (ii) obowiązującymi przepisami dotyczącymi zwalczania spamu i niechcianych wiadomości. 

4. Informacje o koncie

4.1 Aby korzystać z Usług, użytkownik może zostać poproszony o zalogowanie się przy użyciu odpowiednich informacji. Tam, gdzie użytkownik musi utworzyć konto w celu uzyskania dostępu do Usług („Konto”), może być wymagane wybranie hasła („Informacje logowania”). Poniższe zasady regulują bezpieczeństwo Konta oraz Informacji logowania. Do celów niniejszych Warunków odniesienia do Konta i Informacji logowania obejmują wszelkie konta i informacje o kontach, w tym nazwy użytkowników, adresy e-mail, hasła lub pytania zabezpieczające, niezależnie od tego, czy zostały one utworzone w celu korzystania z Usług, które są używane do uzyskiwania dostępu do Usług: 

(i) Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta ani Informacji logowania, ani zezwalać innym osobom na dostęp do swojego Konta lub podejmować jakichkolwiek innych działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu jego Konta. 

(ii) W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa, w tym między innymi utraty, kradzieży lub nieuprawnionego ujawnienia Informacji logowania lub nieuprawnionego dostępu do Konta, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić RX i zmodyfikować swoje Informacje logowania.

(iii) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności Informacji logowania i będzie odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie swoich Informacji logowania, w tym zakupy. 

(iv) Z zastrzeżeniem sekcji (iii) powyżej, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się za pośrednictwem jego Konta, niezależnie od tego, czy takie działania zostały podjęte przez Użytkownika, w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, działania podjęte przez osoby trzecie. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że jego Konto może zostać usunięte, jeśli ktoś inny wykorzysta je do zaangażowania się w jakąkolwiek działalność, która narusza niniejsze Warunki lub jest w inny sposób niewłaściwa lub niezgodna z prawem.   

(v) Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie nieuprawnione korzystanie z Usług, za pośrednictwem Konta Użytkownika, przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, który nie może zaakceptować niniejszych Warunków i/lub korzystać z Usług, zgodnie z postanowieniami wymienionymi w niniejszym dokumencie i/lub wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

(vi) RX zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia lub odzyskania dowolnej nazwy użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu roszczeń strony trzeciej, że nazwa użytkownika narusza prawa takiej strony trzeciej. 

4.2 Niniejszym Użytkownik zgadza się przekazywać RX dokładne i kompletne informacje oraz aktualizować je niezwłocznie po ich zmianie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma pełne prawo i upoważnienie do przekazania RX powyższych informacji, w tym m.in. zgody stron trzecich (w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo). 

5. TREŚCI

5.1 Platforma. Platforma umożliwia oferowanie, dystrybucję i monitorowanie treści dla Uczestników („Treści”). Wszystkie treści udostępniane za pośrednictwem Platformy to: (i) Treści udostępniane przez RX lub jej partnerów i/lub (ii) Treści udostępniane przez Reklamodawców.  RX ma prawo zatwierdzać wszystkich Reklamodawców promujących oferty dla Uczestników za pośrednictwem Platformy.

5.2 Obowiązki Reklamodawcy: Dane i Treści Reklamodawcy

(i) Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Dane reklamodawcy, a także informacje, dane, tekst, wiadomości, łącza, grafikę, wideo, rekomendacje, powiadomienia, oferty, materiały promocyjne lub inne materiały udostępniane przez niego za pośrednictwem Platformy (zwane łącznie „Treściami Reklamodawcy”, a każdy element Treści Reklamodawcy — „Ofertą Reklamodawcy”). Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, Użytkownik niniejszym zobowiązuje się do sprawdzania Treści Reklamodawcy udostępnianych za pośrednictwem Platformy zgodnie ze zwyczajowymi standardami branżowymi. 

(ii) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzupełnianie, modyfikowanie i aktualizowanie Treści Reklamodawcy.

(iii) Użytkownik niniejszym udziela RX niewyłącznego, nieodpłatnego, ogólnoświatowego prawa i licencji w okresie obowiązywania niniejszej Umowy na wykonywanie następujących czynności w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami: (a) digitalizacja, konwersja, instalacja, przesyłanie, wybór, zamawianie, aranżacja, kompilacja, łączenie, synchronizacja, wykorzystywanie, reprodukcja, przechowywanie, przetwarzanie, odzyskiwanie, przesyłanie, dystrybucja, publikowanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie i hiperłącza do Treści Reklamodawcy; i/lub (b) tworzenie kopii archiwalnych lub zapasowych Treści Reklamodawcy. 

(iv) Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych powyżej, RX nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów w Treściach Reklamodawcy, nie kontroluje Treści Reklamodawcy, nie rości sobie praw własności do Treści Reklamodawcy i w związku z tym nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości Treści Reklamodawcy. 

(v) W żadnym wypadku RX nie ponosi odpowiedzialności za Treści Reklamodawcy i/lub Oferty Reklamodawcy i/lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez Uczestnika i/lub użytkownika i/lub jakąkolwiek stronę trzecią w wyniku udostępnienia Treści Reklamodawcy i/lub Oferty Reklamodawcy za pośrednictwem Usług. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, niniejszym uzgadnia się, że obowiązkiem użytkownika jest zapisanie kopii wszelkich Treści Reklamodawcy udostępnionych za pośrednictwem Usług. 

(vi) RX zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia Treści Reklamodawcy, o których się dowie i które uzna za szkodliwe, obraźliwe lub w inny sposób naruszające niniejsze Warunki i/lub obowiązujące prawo. RX może również usunąć wszelkie Treści Reklamodawcy, które są niedokładne lub zawierają nieautoryzowane informacje lub dane osobowe. Naruszenie tych ograniczeń (zwanych łącznie „Ograniczeniami”) może również skutkować zamknięciem i/lub zawieszeniem Konta użytkownika, z zastrzeżeniem, że użytkownik zachowa możliwość dostępu do Treści Reklamodawcy. Niniejsze Ograniczenia mają zastosowanie do wszystkich treści dostarczanych do Usług lub za ich pośrednictwem, w tym między innymi do wiadomości tekstowych, stron internetowych udostępnianych za pośrednictwem Platformy, wiadomości e-mail, wpisów w grupach dyskusyjnych, czatów i/lub kont osobistych. 

(vii) Użytkownik nie może udostępniać za pośrednictwem Platformy żadnych treści, które naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich lub są obsceniczne, w jakikolwiek sposób krzywdzą nieletnich, zawierają pornografię dziecięcą, są oszczercze, rasistowskie, zniesławiające, nadmiernie brutalne i/lub nękające. 

(viii) Użytkownik nie może w żaden sposób korzystać z Usług w celu przesyłania, publikowania, wysyłania pocztą elektroniczną, przesyłania lub udostępniania w inny sposób niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, łańcuszków, spamu lub innych form nagabywania, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo.

(ix) Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych Treści Reklamodawcy i/lub Platformy jako pseudonimowego zwrotnego adresu e-mail i/lub numeru telefonu do komunikacji przesyłanej z innego miejsca lub za pośrednictwem innej usługi; nie może też podawać się za kogoś innego podczas korzystania z Usług. 

(x) Użytkownikowi nie wolno przesyłać, publikować ani w inny sposób przekazywać za pośrednictwem Usług żadnych materiałów zawierających wirusy komputerowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego. 

(xi) Użytkownik nie będzie korzystał z Platformy do żadnych niezgodnych z prawem działań, które nie zostały opisane powyżej. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, użytkownik nie może korzystać z Platformy w celu: 

(a) umyślnego lub nieumyślnego naruszania obowiązującego prawa lokalnego, federalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, lub jakichkolwiek przepisów mających moc prawną; 

(b) podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym między innymi urzędnika RX, ani fałszywego podawania lub w inny sposób fałszywego przedstawiania swojego powiązania z osobą lub podmiotem; 

(c) fałszowania nagłówków lub manipulowania w inny sposób identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia Treści Reklamodawcy przesyłanych za pośrednictwem Platformy lub tworzenia ukrytych stron lub obrazów; 

(d) przesyłania, publikowania lub w inny sposób przekazywania jakichkolwiek treści, których użytkownik nie ma prawa publicznie przekazywać na mocy jakiegokolwiek prawa lub na mocy stosunków umownych lub powierniczych. 

(xii) RX nie ponosi odpowiedzialności za wstępną weryfikację Treści Reklamodawcy. Jednakże, bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków, RX i wyznaczone przez nią osoby mają prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, zablokować lub ograniczyć dostęp do Treści Reklamodawcy dostępnych za pośrednictwem Platformy, które naruszają niniejsze Warunki i/lub obowiązujące przepisy prawa. Nie ograniczając powyższego, RX i wyznaczone przez nią osoby mogą wyłączyć, ograniczyć dostęp lub dostępność Treści Reklamodawcy, które naruszają niniejsze Warunki lub obowiązujące prawo. Użytkownik ocenia i ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści Reklamodawcy, w tym z ich legalnością, wiarygodnością, stosownością, oryginalnością i prawami autorskimi, a także z poleganiem na dokładności, integralności, jakości lub przydatności Treści Reklamodawcy. 

(xiii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, wyraża zgodę i zgadza się, że RX może (i) uzyskiwać dostęp, przechowywać i ujawniać dowolne Treści Reklamodawcy, w tym między innymi, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa lub jeśli uważa, że takie ujawnienie jest konieczne do egzekwowania niniejszych Warunków; (ii) odpowiadać na roszczenia, że Treści Reklamodawcy naruszają prawa stron trzecich; oraz (iii) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo RX, jej użytkowników, w tym Uczestników, i/lub społeczeństwa. 

6. KORZYSTANIE Z PLATFORMY PRZEZ UCZESTNIKÓW   

6.1 Uczestnik może uzyskiwać dostęp do Treści Reklamodawcy i Ofert Reklamodawcy oraz gromadzić oferty i szczegóły realizacji za pośrednictwem Platformy. Dostęp do Platformy mają wyłącznie Uczestnicy. W zakresie, w jakim osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Platformy, która nie spełnia definicji „Uczestnika”, dostęp takiej osoby do Platformy zostanie uznany za naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i zastrzegamy sobie prawo do zablokowania takim użytkownikom dostępu do Platformy, na stałe lub tymczasowo, według naszego wyłącznego uznania. 

6.2 Skorzystanie z Oferty Reklamodawcy wymaga podania przez Uczestnika (a) adresu e-mail użytego do rejestracji na wydarzenie („Zarejestrowany adres e-mail”) lub (b) innego adresu e-mail Uczestnika („Ofertowy adres e-mail”) oraz zaakceptowania niniejszych Warunków, co obejmuje akceptację faktu, że w przypadku, gdy Uczestnik poda swój Zarejestrowany adres e-mail, dane rejestracyjne Uczestnika, w tym między innymi Zarejestrowany adres e-mail, zostaną udostępnione Reklamodawcy, a w przypadku, gdy Uczestnik poda swój Ofertowy adres e-mail, Ofertowy adres e-mail Uczestnika zostanie udostępniony Reklamodawcy. 

6.3 Wszelkie kwestie dotyczące Treści Reklamodawcy, Ofert Reklamodawcy, towarów i usług zamówionych lub odebranych od Reklamodawcy, w tym między innymi warunki wykupu, gwarancje, rękojmie, konserwacja i dostawa, są rozstrzygane wyłącznie między użytkownikiem a Reklamodawcą. RX nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do Treści Reklamodawcy, Ofert Reklamodawcy, towarów lub usług dostarczanych przez Reklamodawcę. RX nie jest ani nie powinna być interpretowana jako strona takich transakcji, niezależnie od tego, czy RX otrzymała jakąś formę przychodu lub innego wynagrodzenia w związku z Platformą i Usługami. Użytkownik zgadza się, że RX nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody wynikające z takich transakcji, bezpośrednio lub pośrednio. RX nie ponosi odpowiedzialności za badanie lub ocenę i nie gwarantuje Treści Reklamodawcy, Ofert Reklamodawcy, towarów i usług żadnej z tych firm lub osób. RX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, produkty lub treści tych i innych stron trzecich. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności oraz innymi warunkami korzystania i wykupu związanymi z ofertami reklamodawców. W zakresie, w jakim Oferta Reklamodawcy zostanie anulowana, nie będzie mogła zostać zrealizowana lub nie spełni oczekiwań użytkownika z jakiegokolwiek powodu, użytkownik musi skontaktować się z Reklamodawcą, a jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi w odniesieniu do Oferty Reklamodawcy jest Reklamodawca, a nie RX. RX nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub dokładność Treści Reklamodawcy lub Ofert Reklamodawcy wymienionych przez Reklamodawców ani za zdolność Reklamodawcy do wykonania lub sfinalizowania transakcji. Niezależnie od powyższego, Użytkownik może zgłosić nam niewłaściwe postępowanie Reklamodawców i/lub stron trzecich w związku z Platformą lub Usługami, a my, według własnego uznania, możemy zbadać roszczenie i podjąć działania.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1 Platforma jest licencjonowana do użytku, a nie sprzedawana. Platforma jest chroniona prawem autorskim, innymi prawami własności intelektualnej oraz umowami międzynarodowymi. Platforma, w tym jej struktura, organizacja i kod, stanowią cenne tajemnice handlowe firmy RX i jej dostawców. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w (i) Platformie, w tym wszelkie kopie dokumentacji, które mogą być zawarte w Platformie lub dostarczone w związku z nią; (ii) wszelkie raporty lub analizy przygotowane przez RX w związku z korzystaniem z Platformy; oraz (iii) wszelkie know-how lub Własność intelektualna zawarte w powyższych lub z nimi związane są własnością RX i/lub jej dostawców i pozostają w ich posiadaniu. RX będzie posiadać wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszelkich modyfikacjach, zmianach projektowych lub ulepszeniach Platformy zaproponowanych przez użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

7.2 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, RX nie udziela żadnych licencji wyraźnych ani dorozumianych. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez RX. 

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PLATFORMA I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, A RX ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. RX NIE GWARANTUJE, ŻE PLATFORMA I/LUB USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD WAD, ZIDENTYFIKUJĄ LUKI W ZABEZPIECZENIACH LUB ŻE KORZYSTANIE Z PLATFORMY BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. RX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE LUB INNE ELEMENTY LUB USŁUGI DOSTARCZONE PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ LUB PODMIOT INNY NIŻ RX. Z WYJĄTKIEM WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA PLATFORMY LUB W ODNIESIENIU DO ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI I DOKŁADNOŚCI PLATFORMY POZOSTAJE PO STRONIE UŻYTKOWNIKA. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNEGO CHARAKTERU POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE RX NIE GWARANTUJE ANI NIE ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWA PLATFORMY ANI KOMUNIKACJI PROWADZONEJ PRZY UŻYCIU PLATFORMY I PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z TAKIM BEZPIECZEŃSTWEM I KOMUNIKACJĄ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU RX ANI ŻADEN Z JEJ DOSTAWCÓW NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY JAKIEJKOLWIEK PODSTAWY PRAWNEJ (W TYM M.IN. UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA LUB ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM M.IN. SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH, USZKODZENIA LUB UTRATY DANYCH, KOSZTU ZAKUPU ZASTĘPCZYCH TOWARÓW, USŁUG LUB TECHNOLOGII) WYNIKAJĄCE Z PRZEDMIOTU NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JAKIEJKOLWIEK POWIĄZANEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZAWARTEJ PRZEZ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY REKLAMODAWCĄ A JAKIMKOLWIEK UCZESTNIKIEM, NAWET JEŚLI RX ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ RX ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JAKIEJKOLWIEK POWIĄZANEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZAWARTEJ PRZEZ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY REKLAMODAWCĄ A JAKIMKOLWIEK UCZESTNIKIEM BĘDZIE OGRANICZONA DO 250 USD („KWOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI").

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub innych kwestii związanych z RX, Platformą lub Usługami prosimy o kontakt z RX za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone, Reed Exhibitions Limited 2024; Reed Exhibitions, oddział RELX Inc. v. 21 lutego 2024 r